Извештаји
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2020. годину
Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији на бази доступних података у тренутку израде (мај 2021. године). Извештај је базиран, као и претходних година, на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине. Из њега се може индиректно видети остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима.
Годишњи Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2020. године
У 2020. години, проценат расположивих валидних сатних вредности преко 90% са свих инсталираних анализатора SO2, NO2, CO, PM10 и O3, први пут је од 2011. године достигао 90%.
Остварен је и прилив највећег броја података квалитета ваздуха од стране локалних самоуправа чиме је омогућено да Извештај садржи до сада најпоузданију слику стања квалитета ваздуха.
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2019. годину
Агенција за заштиту животне средине је припремила Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2019. годину, у ком су приказани примењени економски инструменти на бази доступних званичних података државних институција и стручних организација. Извештај је намењен креаторима политика, стручним и научним радницима, као и ширем кругу заинтересоване јавности.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у Републици Србији за 2020. годину
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2020. годину пружа информације и податке који се односе на амбалажни отпад и обухвата низ врста отпада који су у Каталогу отпада приказани у поглављу 15 01.
Извештај о посебним токовима отпада у Републици Србији за 2020. годину
Према законодавству Републике Србије, управљање посебним токовима отпада прописан је начин управљања појединим посебним токовима отпада, као и обавеза извештавања власника ових врста отпада и достављања одговарајућих података Агенцији за заштиту животне средине. Овај извештај је урађен на основу података из 2020. године.
Пластичне кесе у Републици Србији за 2020. годину
Извештај о пластичним кесама у Републици Србији за 2020. годину пружа информације о подацима који се односе на количине пластичних кеса пласираним на тржиште Републике Србије које се прикупљају од 2010. године.
Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2018. и 2019. годину

Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2018. и 2019. годину садржи релевантне податке и информације утемељене на званичним подацима државних институција, научних и стручних организација и других учесника надлежних за праћење стања и заштиту земљишта.
Индикатори дати у овом Извештају урађени су према стандардној типологији индикатора Европске агенције за животну средину и припадају једној од категорија: Притисци (П) и Стање (С). За израду овог Извештаја одабрани су индикатори на бази доступности података и важности за оцену стања земљишта у Републици Србији.

Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2019. годину

Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији на бази доступних података у тренутку израде (мај 2020. године). Извештај је базиран, као и претходних година, на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине. Из њега се може индиректно видети остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима.

Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2019. годину
Годишњи извештај са резултатима мониторинга квалитета површинских и подземних вода који је спровела Агенција за заштиту животне средине на територији Републике Србије у 2019. години, садржи систематизоване податке за параметре разврстане у следеће елементе квалитета: биолошке елеменате квалитета, физичко-хемијске и хемијске елементе који подржавају биолошке елементе квалитета, приоритетне и приоритетне хазардне супстанце, као и и микробиолошке показатеље квалитета вода. Саставни део извештаја је и оцена стања квалитета воде водотока извршена у складу са Уредбом бр. 50/2012. Публиковани резултати представљају део података неопходних за оцену еколошког и хемијског статуса водних тела површинских вода, као и хемијског статуса водних тела подземних вода.
Извештај о управљању отпадом за период 2011 - 2019. година
Агенција за заштиту животне средине је припремила годишњи извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2019. година. Подаци о управлјању отпадом у Републици Србији се прикуплјају у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016). Извештавањем су обухваћене све врсте отпада, осим оних наведених у члану 4. Закона - Изузеци од примене. Извештајем је обухваћено више од 4500 постројења која су доставиле податке.