Извештаји
Недостатак воде за пиће - Предлог Стратегије смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама
Агенција за заштиту животне је припремила извештај који садржи елементе и прилоге за потребе израде Предлога Стратегије за смањење ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. Извештај је урађен у складу са захтевом који прописује Приручник за анализу ефеката јавних политика и прописа и садржи документе јавних политика, планске документе, област међународне сарадње, пројекте и анализе стања за област јавног водоснабдевања.
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији 2019. године
Агенција за заштиту животне средине је припремила годишњи извештај о привредним потенцијалима и активностима од значаја за животну средину у Републици Србији за 2019. годину. Приказ и оцена привредних потенцијала и активности базирана је на индикаторском принципу према Правилнику о Националној листи индикатора заштите животне средине, за области индустрија, енергетика, пољопривреда, шумарство, туризам, циркуларна економија и одрживо коришћење ресурса.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2020
Годишњи извештај "Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2020" садржи систематизоване резултате мониторинга који је спровела Агенција за заштиту животне средине у 2020. години на територији Републике Србије. Мониторингом су обухваћени параметри разврстани у следеће елементе квалитета: биолошке елеменате квалитета, физичко-хемијске и хемијске елементе који подржавају биолошке елементе квалитета, приоритетне и приоритетне хазардне супстанце, као и микробиолошке показатеље квалитета вода. Саставни део извештаја је и оцена стања квалитета воде водотока извршена у складу са Уредбом бр. 50/2012. Публиковани резултати представљају део података неопходних за оцену еколошког и хемијског статуса водних тела површинских вода, као и хемијског статуса водних тела подземних вода.
Извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2020. године
Агенција за заштиту животне средине је припремила годишњи извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2020. године. Подаци о управљању отпадом у Републици Србији се прикупљају у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/16 и 95/18).
Извештавањем су обухваћене све врсте отпада, осим оних наведених у члану 4. Закона - Изузеци од примене.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2020. годину
Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији на бази доступних података у тренутку израде (мај 2021. године). Извештај је базиран, као и претходних година, на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине. Из њега се може индиректно видети остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима.
Годишњи Извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2020. године
У 2020. години, проценат расположивих валидних сатних вредности преко 90% са свих инсталираних анализатора SO2, NO2, CO, PM10 и O3, први пут је од 2011. године достигао 90%.
Остварен је и прилив највећег броја података квалитета ваздуха од стране локалних самоуправа чиме је омогућено да Извештај садржи до сада најпоузданију слику стања квалитета ваздуха.
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2019. годину
Агенција за заштиту животне средине је припремила Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2019. годину, у ком су приказани примењени економски инструменти на бази доступних званичних података државних институција и стручних организација. Извештај је намењен креаторима политика, стручним и научним радницима, као и ширем кругу заинтересоване јавности.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у Републици Србији за 2020. годину
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2020. годину пружа информације и податке који се односе на амбалажни отпад и обухвата низ врста отпада који су у Каталогу отпада приказани у поглављу 15 01.
Извештај о посебним токовима отпада у Републици Србији за 2020. годину
Према законодавству Републике Србије, управљање посебним токовима отпада прописан је начин управљања појединим посебним токовима отпада, као и обавеза извештавања власника ових врста отпада и достављања одговарајућих података Агенцији за заштиту животне средине. Овај извештај је урађен на основу података из 2020. године.
Пластичне кесе у Републици Србији за 2020. годину
Извештај о пластичним кесама у Републици Србији за 2020. годину пружа информације о подацима који се односе на количине пластичних кеса пласираним на тржиште Републике Србије које се прикупљају од 2010. године.