Бука

Стратешке карте буке
Стратешка карта буке јесте карта која представља податке о нивоима буке на одређеном подручју и служи за процену укупне изложености буци одређеног подручја од различитих извора буке или за предвиђање укупне буке на неком подручју.
Израда стратешких карата буке јесте представљање података о постојећим или процењеним нивоима буке, укључујући прекорачења прописаних граничних вредности, броја људи изложених буци на неком подручју или броја домаћинстава изложених одређеним вредностима индикатора буке на одређеном подручју.
Стратешке карте буке се израђују за Агломерације, које су дефинисане као део територије са преко 100.000 становника и са таквом густином становништва да се може сматрати урбанизованим подручјем. Израђују се и за емисије настале од саобраћаја на главним путевима: главни пут јесте државни пут I и II реда, са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од три милиона возила; главним пругама, а то је магистрална и регионална пруга, са просечним годишњим протоком саобраћаја већим од 30.000 возова; главним аеродромима тјодносно цивилни аеродром са више од 50.000 операција (полетања или слетања) годишње, изузимајући оне за потребе обуке на лаким ваздухопловима.
...
IPA II - Израда стратешких карата буке агломерације Ниш
Званичном кандидатуром 2012.године и ступањем на снагу споразума под називом "Stabilisation and Association" 2013. године, Република Србија је званично постала земља која је имала могућност коришћења Инструмената за претприступну помоћ (IPA II), које је финансијско средство за усклађивање српског законодавства са Правним тековинама ЕУ како би побољшала њено спровођење. Приступ IPA II Републици Србији омогућава коришћење средстава из тог фонда, а за потребе заштите животне средине. ЕУ директива "The European Noise Directive 2002/49/EC" (END) делимично је транспонована у српско законодавство кроз Закон о заштити од буке у животној средини (Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2009 и 88/2010) и Правилник о начинима израде и садржајима стратешких карате буке и начина њиховог представљанај у јавности (Службени гласник РС, број 80/2010). У Србији је ЕуропеАид такође финансирао пројекат чији је циљ био да се продужи нацрт транспозиције директиве "EU Directive 2015/996" којом се утврђују предложене измене и допуне Закона о заштити од буке у животној средини (Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2009 и 88/2010), 2018.године. Са циљем развоја начина израде стратешких карата буке, Републици Србији, односно Министарству заштите животне средине одобрен је пројекат под називом "Израда стратешких карата буке агломерације Ниш". Пројекат је почео 20 јуна 2018. у Нишу, а завршен је у августу 2019. године. Као производ овог пројекта и сарадње свих учесника изашле су стратешке карте буке агломерације Ниш, као и приручник за израду стратешких карата буке за преостале четири агломерације. Стратешке карте буке за град Нише можете преузети ниже, а кључне резултате пројекта можете преузети овде:
Саобраћај
  • Јавно предузеће “Путеви Србије”