Економски инструменти


Погледајте још...


Финансирање заштите животне средине
Систем финансирања заштите животне средине у Републици Србији је децентрализован и ослања се на средства буџета и наменска средства и сопствени приход. Остали извори финансирања укључују општинске буџете, финансијска средства привреде, финансијска средства јавних комуналних предузећа (ЈКП) и страну финансијску помоћ.
Општа карактеристика система финансирања заштите животне средине је недовољност наменских средстава и децентрализованих извора финансирања, посебно из приватног сектора, као и одсуство примене финансијских инструмената као што су дугорочни кредити, хартије од вредности, партнерство између јавног и приватног сектора или улагања у акције. Слабости система финансирања заштите животне средине произилазе из ограничене покривености примене накнада за коришћење ресурса, високе зависности од републичког буџета, непотпуне усаглашености правног оквира са законодавством ЕУ и ограничене примене подстицајних инструмената.
Улагања привреде у смањење загађења и чистије технологије су недовољна. Предузећа нису обавезна да пријављују инвестиције државним органима због чега не постоје одговарајући подаци о врстама улагања привреде у заштиту животне средине.
Економски инструменти су категорија инструмената који имају за циљ да утичу на понашање и друштва у целини, применом финансијских подстицаја у циљу унапређења управљања животном средином и природним ресурсима. У условима тржишне привреде, заштита животне средине постиже се позитивним превентивним деловањем загађивача посебно у делу смањења односно спречавања загађивања, као и одговорним деловањем друштвене заједнице (локалне и регионалне). Економски инструменти који се примењују у Републици Србији су накнаде и подстицајна средства.
Казне за непоштовање прописа у области заштите животне средине су укључене у општи државни буџет и не представљају наменска средства за расходе за заштиту животне средине.
Подаци о финансирању заштите животне средине приказују се у годишњим извештајима о стању животне средине у Републици Србији. Индикатори по којима се извештава су:
  • издаци из буџета за заштиту животне средине,
  • приходи Фонда за заштиту животне средине од накнада
    (Фонд је престао са радом 29.09.2012.),
  • приходи локалне самоуправе од накнада,
  • средства за субвенције и друге подстицајне мере,
  • међународне финансијске помоћи за област заштите животне средине.