Нејонизујуће зрачењеНејонизујуће зрачење

ЗАКОНИ
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења

УРЕДБЕ
Уредба о утврђивању програма систематског испитивања нивоа нејонизујућег зрачења у животној средини за период од 2015. до 2016. године

ПРАВИЛНИЦИ
 • Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања
 • Правилник о садржини евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса
 • Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини
 • Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини
 • Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима
 • Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини

 • (преузето са сајта Министарства заштите животне средине, https://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/zastita-od-nejonizujucih-zracenja)

  СТАНДАРДИ
  На сајту Института за стандардизацију Србије, налазе се стандарди за област нејонизујућег зрачења.