Квалитет ваздухаОбразац за доставу података о квалитету ваздуха
Овде можете преузети образац за унос и доставу података о квалитету ваздуха (са упутством за попуњавање).
Надлежност Агенције за заштиту животне средине у области квалитета ваздуха
Надлежности Агенције за заштиту животне средине у области квалитета ваздуха проистичу из одредаба Закона о министарствима и Закона о заштити ваздуха. Извршавајући законске обавезе, уз примену регулативе садржане у подзаконским актима, утврђени задаци Агенције за заштиту животне средине у области заштите квалитета ваздуха представљају следеће надлежности:
  • Врши државни мониторинг квалитета ваздуха укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха
  • Води информациони систем квалитета ваздуха за Републику Србију
  • Информише јавност о квалитету ваздуха
  • Врши оцењивање квалитета ваздуха у зонама и агломерацијама и категоризацију квалитета ваздуха на основу резултата мерења према нивоу загађености, полазећи од прописаних граничних и толерантних вредности
  • Припрема и објављује Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији
  • Врши размену података о квалитету ваздуха са Европском агенцијом за животну средину (EEA), Европском мрежом за информације и посматрање (EIONET) и за потребе извештавања у складу са преузетим међународним обавезама (EMEP Протокол)
  • Учествује у изради законских и подзаконских прописа из области заштите и унапређења квалитета ваздуха