Земљиште - узорковање

Земљиште - узорци

На основу препорука Европске Комисије које се односе на неопходност повећања капацитета који ће осигурати адекватну имплементацију стратегије интегралног мониторинга животне средине (ваздух, вода и земљиште), Агенција за заштиту животне средине је у 2012. години започела процес увођења метода за узорковање и испитивање квалитета земљишта.

У 2013. години узорковање земљишта реализовано је у оквиру заштићених природних добара, са циљем праћења стања земљишта у заштићеним подручјима. За реализацију овог посла потписан је Меморандум о сарадњи са Заводом за заштиту природе који је укључен у делу стручне експертизе за потребе избора локалитета. Одређено је укупно 46 локалитета који су од посебног интереса за Републику Србију.

Праћење стања земљишта на изабраним локалитетима у оквиру заштићених подручја омогућиће добијање података за праћење стања и промена чиниоца животне средине кроз временски период, што ће бити подршка за израду Извештаја о стању животне средине у Републици Србији.

Параметри који се испитују су: физичко- хемиијске особине земљишта, садржај тешких метала и органски загађивачи.

Узорковање земљишта започето је у мају, а завршено је почетком децембра месеца 2013. године.


почетак

УЗОРКОВАЊЕ у 2012. години

почетак


УЗОРКОВАЊЕ у 2013. години