Законска регулатива

Обрасци
 • Правилник о начину вођења и изгледу евиденције депонија и сметлишта на подручју јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 18/18)

  Документ Преузимање
  Текст Правилника
  Прилог 1. - ДЕП1 Образац за несанитарне депоније
  Прилог 2. - ДЕП2 Образац за дивље депоније

 • Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Службени гласник РС", број 17/17)

  Документ Преузимање
  Текст Правилника
  Образац Најаве кретања отпада
  Образац Документа о кретању опасног отпада
  Упутство за попуњавање

 • Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење емисија ("Службени гласник РС", број 100/2011)

  Документ Преузимање
  Текст Уредбе
  Образац VOC Уредбе

 • Правилник о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за исправљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина ("Службени гласник РС", број 1/2012, 25/2012, 48/2012 )

  Документ Преузимање
  Текст Правилника
  Образац А Терминали
  Образац Б Бензинске станице

 • Правилник о документу о кретању отпада ("Службени гласник РС", број 114/13)

  Документ Преузимање
  Текст Правилника
  Образац о кретању неопасног отпада
  Упутство за попуњавање Обрасца о кретању отпада

 • Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Службени гласник РС", бр. 91/2010, 10/2013 и 98/2016)

 • Документ Преузимање Упутства и емисиони калкулатори
  Текст Правилника о допуни Правилника 98/2016  
  Текст Правилника о измени Правилника 10/2013  
  Текст Правилника
  Прилог 1.  
  Прилог 2.  
  Прилог 3.  
  Прилог 4.  
  Прилог 5.    
    5.1 Бројлери
    5.2 Коке носиље
    5.3 Свиње и крмаче
  Образац 1.  
  Образац 2.  
  Образац 3.  
  Образац 4.  
  Образац 5.  
 • Правилник о изменама правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", број 79/2021)

 • Документ Преузимање Упутство
  Текст Правилника
  Обрасци и Упутство  
 • Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Службени гласник РС", бр. 21/2010) и
  Правилник о изменама Правилника о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Службени гласник РС", бр. 10/2013)

 • Документ Преузимање Упутство
  Текст Правилника
  Текст Правилника о измени Правилника
  Образац 1  
  Образац 2  
 • Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019 и 86/2019 - усклађени дин. изн.)

 • Документ Преузимање
  Текст Закона
 • Уредба о изменама уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде ("Службени гласник РС", број 77/2021)

 • Документ Преузимање
  Текст Уредбе
  Обрасци
 • Правилник о садржини и изгледу обрасца за пријаву врсте и количине минералних ђубрива, односно средстава за заштиту биља, односно детерџента са фосфатима ("Службени гласник РС", бр. 14/2020 и 79/2021)

 • Документ Преузимање
  Текст Правилника
  Образац