Расположивост ресурса подземних вода

Расположивост ресурса подземних вода
27.12.2006
Процењује се да подземне воде обезбеђују око 70% потреба за водом за домаћинства и индустрију у Србији, а на подручју Војводине је ово искључиви вид водоснабдевања. (Дијаграм 1. Републички Завод за статистику, Захваћене количине воде према врсти водозахвата, Годишњи извештај о јавном водоводу ВОД-2В, 2004.). Према расположивим статистичким подацима и процени количина које се експлоатишу за потребе јавног и индивидуалног водоснабдевања сеоског становништва, данас се у Србији експлоатише укупно око 500 милиона m3 подземне воде. Укупни капацитети постојећих изворишта подземних вода у Србији износе укупно око 678 милиона m3 годишње или 21,5 m3/s, од тога 6,25 m3/s за Војводину и 15 m3/s за Централну Србију.
Ресурси подземних вода биће преовлађујући тип извора за водоснабдевање становништва и индустрије у Србији у наредном периоду (Водопривредна основа Републике Србије, Институт за водопривреду "Јарослав Черни", 2001.). Хидрогеолошки услови захватања условљавају неравномерну расподелу, што се може илустровати ако се упореди актуелна распложивост подземне воде према броју становника у разним регионима и изразити на основу следећег односа:
[Актуелна расположивост воде]/[број становника] ‹=› [Потрошња расположивих токова]/[број становника]
Оваквим приступом може се представити следећи израз:
Qspec = Q/S x 1000 (l/s/стан), где је:
Qspec - специфична издашност изворишта (l/s/стан)
Q - издашност изворишта подземних вода (l/s)
S - број становника
Презентовање потенцијалних количина подземне воде и њихова расподела на административне округе према одговарајућем броју становника помажу нам да добијемо слику расположивости/богатства извора подземних вода за потребе водоснабдевања у Србији. (Табела 1. Специфична издашност изворишта подземних вода у Србији, Слика 1. Карта специфичне издашности постојећих изворишта подземних вода)
Специфична издашност постојећих изворишта подземних вода (l/s/стан)
 
Назив округа и града
Q (l/s)
Број становника
Qspec
1
Севернобачки
755
200140
3,77
2
Севернобанатски
787
165881
4,74
3
Средњебанатски
648
208456
3,1
4
Јужнобанатски
1004
313937
3,2
5
Западнобачки
627
214011
2,93
6
Јужнобачки
1634
593666
2,75
7
Сремски
796
335931
2,37
8
Мачвански
1108
329625
3,36
9
Колубарски
352
192204
1,83
10
Подунавски
730
210290
3,47
11
Браничевски
620
200503
3,09
12
Шумадијски
361
298778
1,21
13
Поморавски
785
227435
3,45
14
Борски
215
146551
1,47
15
Зајечарски
635
137561
4,62
16
Златиборски
591
313396
1,88
17
Моравички
380
224772
1,69
18
Рашки
377
291230
1,29
19
Расински
365
259441
1,41
20
Нишавски
821
381757
2,15
21
Топлички
100
102075
0,98
22
Пиротски
720
105652
6,81
23
Јабланички
405
240923
1,68
24
Пчињски
494
227690
2,17
25
г. Београд
5946
1576124
3,77
укупно
21.256
7,498.029
 
Више о индикаторима квалитета изворишта подземних вода Србије који се базирају на критеријуму одрживог коришћења са аспекта експлоатације за потребе водостабдевања и заштите здравља можете видети ОВДЕ.