ВаздухКвалитет ваздуха у реалном времену
У складу са Законом о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 10/13) надлежност над државном мрежом за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије има Агенција за заштиту животне средине. Набавите на Google Play
Оперативни мониторинг, применом аутоматских референтних метода, реализује се сагласно Уредби о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи("Сл. гласник РС" број 58/11) и Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 11/10 , 75/10 и 63/13). Мониторинг ваздуха се дефинише индексом CAQI (The Common Air Quality Index), развијеним у оквиру пројекта Европске комисије (European regional development fund).
CAQI индекс се примењује на основу споразума из 2017. године потписаним са Градским институтом за јавно здравље Београд, који такође примењује поменути индекс.
Индекс квалитета ваздуха, за разлику од критеријума за оцењивање квалитета ваздуха, није обухваћен ниједном законском регулативом у Републици Србији. Индекс представља механизам на основу којег се широј јавности може на једноставан начин ставити на располагање правовремена и општа информација о квалитету ваздуха у реалном времену, у циљу подизања свести о заштити животне средине.
Испуњавајући обавезе обавештавања јавности о квалитету ваздуха, Агенција за заштиту животне средине презентује резултате аутоматског мониторинга квалитета ваздуха у реалном времену.
Презентују се прелиминарне, неверификоване вредности параметара квалитета ваздуха.
Верификоване вредности и оцена квалитета ваздуха у агломерацијама и зонама дате су у Годишњем извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији.
Реализација пројеката IPA 2012 "Establishment of an integrated environmental monitoring system for air and water quality", део "Supply of ICT equipment and software for Air Quality Monitoring System" омогућила је Агенцији за заштиту животне средине, надлежној националној институцији за послове мониторинга квалитета ваздуха, да на својој web страници у реалном времену презентује обједињени приказ података аутоматског мониторинга квалитета ваздуха на подручју Републике Србије.
Приказ садржи податке из државне мреже АМСКВ и локалних мрежа са подручја Војводине, Београда и Панчева.