Квалитет ваздуха у реалном времену

У складу са Законом о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 36/09 и 10/13) надлежност над државном мрежом за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије има Агенција за заштиту животне средине.
Оперативни мониторинг, применом аутоматских референтних метода, реализује се сагласно Уредби о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи("Сл. гласник РС" број 58/11) и Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 11/10 , 75/10 и 63/13).

Испуњавајући обавезе обавештавања јавности о квалитету ваздуха, Агенција за заштиту животне средине презентује резултате аутоматског мониторинга квалитета ваздуха у реалном времену.
Презентују се прелиминарне, неверификоване вредности параметара квалитета ваздуха.
Верификоване вредности и оцена квалитета ваздуха у агломерацијама и зонама дате су у Годишњем извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији.

Реализација пројеката IPA 2012 "Establishment of an integrated environmental monitoring system for air and water quality", део "Supply of ICT equipment and software for Air Quality Monitoring System" омогућила је Агенцији за заштиту животне средине, надлежној националној институцији за послове мониторинга квалитета ваздуха, да на својој web страници у реалном времену презентује обједињени приказ података аутоматског мониторинга квалитета ваздуха на подручју Републике Србије.
Приказ садржи податке из државне мреже АМСКВ и локалних мрежа са подручја Војводине, Београда и Панчева.