Отпад - Депоније

Отпад - Депоније
Ради формирања националне базе података о депонијама на подручју Републике Србије дефинисана су два пројекта која имају за циљ израду иновираног сета података о званичним депонијама - одлагалиштима отпада на која се отпад организовано одвози и одлаже, као и регистра дивљих и старих сметлишта.

Најважнији партнери у реализацији ових пројеката су органи скупштина општина и јавна комунална предузећа.

Подаци су прикупљани путем упитника које су попуњавали представници локалне самоуправе, односно општинских јавно комуналних предузећа који се баве проблемима отпада.


Изаберите општину/тип депоније: