Конкурси

ОБАВЕШТЕЊЕ
Списак кандидата који су прошли све фазе изборног поступка - према шифрама подносилаца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Агенцији за заштиту животне средине
(КОНКУРС ЈЕ ОГЛАШЕН 25.05.2022. ГОДИНЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ ИСТЕКАО 02.06.2022. ГОДИНЕ, А ПОСЛЕДЊА ФАЗА ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЈЕ СПРОВЕДЕНА 24.08.2022. ГОДИНЕ)
СПИСАК КАНДИДАТА можете погледати ОВДЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Агенцији за заштиту животне средине
(КОНКУРС ОГЛАШЕН 25.05.2022. ГОДИНЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ ИСТЕКАО 02.06.2022. ГОДИНЕ)
СПИСАК КАНДИДАТА можете погледати ОВДЕ
ЈАВНИ КОНКУРС
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине
Оглашава 25.05.2022. године
Орган у коме се радна места попуњавају:
Агенција за заштиту животне средине, Београд, Жабљачка бр. 10а
Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за праћење и анализу стања буке и нејонизујућег зрачења у животној средини, Одсек за индустријско и комунално загађивање, Одељење за Национални регистар извора загађивања, индикаторе и информациони систем, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, звање саветник, 1 извршилац.
Образац пријаве на конкурс можете преузети ОВДЕ
2. Радно место за припрему националних и међународних пројеката, Група за међународну сарадњу и управљање пројектима, Одељење за Национални регистар извора загађивања, индикаторе и информациони систем, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, звање саветник, 1 извршилац.
Образац пријаве на конкурс можете преузети ОВДЕ
ОГЛАШЕНИ ЈАВНИ КОНКУРС можете преузети ОВДЕ
МАТЕРИЈАЛ за конкурс можете преузети ОВДЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ
Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Агенцији за заштиту животне средине
(КОНКУРС ОГЛАШЕН 24.11.2021. ГОДИНЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЈЕ ИСТЕКАО 02.12.2021. ГОДИНЕ)
СПИСАК КАНДИДАТА можете погледати ОВДЕ
ЈАВНИ КОНКУРС
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине
оглашава 15. 12. 2021. године
Орган у коме се попуњавају положаји:
Министарство заштите животне средине, Београд
Положаји који се попуњавају:
1. Помоћник министра - руководилац Сектора за надзор и превентивно деловање у животној средини у Министарству заштите животне средине - положај у трећој групи
2. Помоћник директора - руководилац Сектора за Националну лабораторију у Агенцији за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине - положај у петој групи
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
ЈАВНИ КОНКУРС
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине
оглашава 24. 11. 2021. године
Орган у коме се радна места попуњавају:
Агенција за заштиту животне средине, Београд, Жабљачка бр. 10а
Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за теренска и лабораторијска испитивања, Одсек за контролу квалитета воде и седимента, Одељење за контролу квалитета воде, ваздуха и седимента, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, звање саветник, 1 извршилац.
Образац пријаве на конкурс можете преузети ОВДЕ
2. Радно место за праћење емисија загађујућих материја у ваздух, Одсек за индустријско и комунално загађивање, Одељење за Национални регистар извора загађивања, индикаторе и информациони систем, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, звање саветник, 1 извршилац.
Образац пријаве на конкурс можете преузети ОВДЕ
3. Радно место за праћење и анализу стања буке и нејонизујућег зрачења у животној средини, Одсек за индустријско и комунално загађивање, Одељење за Национални регистар извора загађивања, индикаторе и информациони систем, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, звање саветник, 1 извршилац.
Образац пријаве на конкурс можете преузети ОВДЕ
4. Радно место за припрему националних и међународних пројеката, Група за међународну сарадњу и управљање пројектима, Одељење за Национални регистар извора загађивања, индикаторе и информациони систем, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, звање саветник, 1 извршилац.
Образац пријаве на конкурс можете преузети ОВДЕ
5. Радно место хидробиолога за узорковање и испитивање макроинвертебрата, Одсек за биолошко испитивање вода, Одељење за инструменталне и биолошке анализе, Сектор за Националну лабораторију, звање саветник, 1 извршилац.
Образац пријаве на конкурс можете преузети ОВДЕ
ОГЛАШЕНИ ЈАВНИ КОНКУРС можете преузети ОВДЕ
МАТЕРИЈАЛ за конкурс можете преузети ОВДЕ
ЈАВНИ КОНКУРС
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине
оглашава 13. 10. 2021. године
Орган у коме се попуњава положај:
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине, Београд
Положај који се попуњава:
Помоћник директора - руководилац Сектора за контролу квалитета и стање животне средине у Агенцији за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине - положај у петој групи
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
Јавни конкурс
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине
оглашава 16. 05. 2018. године
Орган у коме се радно место попуњава:
Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановића 27А
Радно место које се попуњава:
1. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Енергетика ,
у звању млађи саветник, Група за инвентаре загађујућих материја у ваздух, Одељење за Национални регистар извора загађивања, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, број извршилаца 1.
Оглашени јавни конкурс можете преузети ОВДЕ.
Напомињемо да кандидати треба да попуне и Изјаву коју могу преузети ОВДЕ.
ЈАВНИ КОНКУРС
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине
оглашава 18. 04. 2018. године
Орган у коме се радна места попуњавају:
Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановића 27А
Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за праћење квалитета земљишта,
у звању саветник, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, Одељење за индикаторе, извештавање и информациони систем, Одсек за индикаторе и извештавање, број извршилаца 1.
2. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Индустрија и примена растварача,
у звању млађег саветника, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, Одељење за Национални регистар извора загађивања, Група за инвентаре загађујућих материја у ваздух, број извршилаца 1.
3. Радно место хидробиолога за испитивање фитопланктона,
у звању саветник, Одељење за Националну лабораторију (ужа унутрашња јединица изван састава сектора), Одсек за биолошко испитивање вода, број извршилаца 1.
Оглашени јавни конкурс можете преузети ОВДЕ.
Напомињемо да кандидати треба да попуне и Изјаву коју могу преузети ОВДЕ.
Обавештење о објављивању интерног конкурса
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине оглашава 12. 02. 2018. године интерни конкурс за доделу средстава за додатно образовање запослених.
Одлуку о расписивању интерног конкурса можете видети овде, а интерни конкурс овде.
Обавештење о обустави јавног конкурса
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине обуставља оглас који је објављен дана 17.01.2018. године.
Обустава ће бити објављена у публикацији Националне службе за запошљавање "Послови" 14. фебруара 2018 године.
ЈАВНИ КОНКУРС
Министарство заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине
оглашава 17. 01. 2018. године
Орган у коме се радна места попуњавају:
Агенција за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановића 27А
Радна места која се попуњавају:
1. Радно место за праћење квалитета земљишта,
у звању саветник, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, Одељење за индикаторе, извештавање и информациони систем, Одсек за индикаторе и извештавање, број извршилаца 1.
2. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Индустрија и примена растварача,
у звању млађег саветника, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, Одељење за Национални регистар извора загађивања, Група за инвентаре загађујућих материја у ваздух, број извршилаца 1.
3. Радно место за подршку пословима инвентара загађујућих материја у ваздух за област Енергетика ,
у звању млађи саветник, Сектор за контролу квалитета и стање животне средине, Одељење за Национални регистар извора загађивања, Група за инвентаре загађујућих материја у ваздух, број извршилаца 1.
Оглашени јавни конкурс можете преузети ОВДЕ.
Напомињемо да кандидати треба да попуне и Изјаву коју могу преузети ОВДЕ.