Активности

Ефикасност ресурса и кружна економија у Европи
Преглед политика, приступа и циљева Србије
Агенција за заштиту животне средине као Национални референтни центар (NRC) за ефикасност ресурса и кружну економију Европске мреже за осматрање и информисање о животној средини (EIONET), координирала је израду овог националног профила, који је сачињен у сарадњи са EIONET-ом и Европском агенцијом за животну средину - Европским тематским центром за отпад и материјале у зеленој економији (European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy - ETC/WMGE).
Национални профил Преглед политика, приступа и циљева Србије за ефикасност ресурса и кружну економију, припремљен је у оквиру ЕЕА Извештаја о ефикасности ресурса и кружне економије - Even more from less, који је у завршној фази. ЕЕА Извештај има за циљ прикупљање, анализу и ширење информација о искуству у развоју и примени ових политика у ЕЕА државама и и наглашава питања којима је потребна додатна пажња у наредним годинама. Национални профили свих држава које су се укључиле у израду ЕЕА извештаја могу се наћи овде.
Успостављање пута кружној економији: увид у стање и потенцијале
EEA Report No 11/2019
Европска агенција за животну средину (EEA), уз подршку Европског тематског центра за отпад и материјале у зеленој економији (ETC/WMGE), започела је активности око кружне економије током 2014. године. Претходни извештаји ЕЕА о кружној економији фокусирали су се на општи концепт, као и на специфичне аспекте, као што су отпад, производи, пластика, хемикалије, циклуси материјала и политичке иницијативе.
Овај извештај преиспитује стечене увиде и наглашава питања којима је потребна додатна пажња у наредним годинама. Подстицање кружне употребе материјала захтева свеобухватну системску перспективу и широко укључивање заинтересованих страна. Целокупни животни циклус производа - укључујући фазе дизајна, производње, потрошње и отпада - треба решавати на кохерентан начин.
Извештај можете преузети ОВДЕ.
Република Србија се налази међу државама којима се одаје признање за допринос у изради овог извештаја постигнут кроз рад у оквиру Европске мреже за осматрање и информисање о животној средини (EIONET), који обавља Агенција за заштиту животне средине.
Трећа радионица за припрему 6. Националног извештаја Конвенције о биолошкој разноврсности
Агенција за заштиту животне средине одржала је трећу радионицу за израду 6. Националног извештаја Конвенције о биолошкој разноврсности у Кањижи, 26-28. марта 2109. На радионици су учествовали представници министарстава, завода, факултета, управљача заштићених подручја и Националних паркова, као и невладиног сектора. Представљен је низ потенцијалних нових индикатора, међу којима је и индикатор Укупна употреба и продуктивност ресурса.
Презентацију можете преузети ОВДЕ.
Регионална конференција о циркуларној економији
У оквиру реализације пројекта ENV.net (унапређивање утицаја становништва западног Балкана и Турске на процес реформи у сектору животне средине као подршка приближавања Европској унији), одржана је прва Регионална конференција о циркуларној економији у Београду, у периоду 25- 27. новембра 2018.
На конференцији су чествовали представник Делегације ЕУ у Србији Antoine Avignon, представник European Environmental Bureau (EEB), представници држава укључених у пројекат ENV.net, као и UNDP, GIZ Serbia, ПКС итд. У оквиру конференције одржана и панел дискусија, у којој је учествовала представница Агенције. Презентацију можете погледати овде .
Главне поруке су да ENV.net уводи концепт кружне економије у региону, као и повезаност циркуларне економије са ублажавањем климатских промена у Србији и Париским споразумом. Концепт циркуларне економије је сложен, али представља јасан сигнал за привредне компаније. Тешкоће у пракси управљања отпадом утичу на могућа достигнућа у кружној економији. Такође је указано на значај повезивања у региону. Такође, за увођење циркуларне економије значајни су подизање знања, финансијски извори, промена образаца потрошње и координација свих активности и сектора, као и сарадња на различитим нивоима, итд.
Циркуларна економија и преговарачко поглавље 27
У Београду је 12.10.2018. године одржана Седница радне групе за животну средине Националног Конвента о ЕУ, која је посвећена питању повезаности циркуларне економије и Поглавља 27. На седици су учествовали чланови радне групе коју чине представници државне администрације (Агенција за заштиту животне средине), невладиних организација, привреде, синдиката, медија и професионалних организација.
Седница је организована са циљем да се добију нове информације и укаже на трендове и приступ кад је у питању циркуларна економија, али и да се види њено место у процесу реализовања и примене Поглавља 27.
Истакнуто је су потребни адекватни критеријуми у јавним набавкама, одговарајући прописи када је реч о обезбеђењу и расипању хране, затим еко-дизајн, еко-знак, повезаност политика о хемикалијама, производима и отпаду, поступању са пластиком, као и да треба већу пажњу посветити потрошњи, с обзиром да је досадашњи фокус био на производњи. Такође, боље организован трансфер знања, посебно ка сектору малих и средњих предузећа, како би се припремила за енергетску и еколошку транзицију, ради јачања конкурентности на регионалном и светском тржишту, иако су први резултати већ видљиви. Истакнута је улога државних институција, које су у другим европским државама иницијатори преласка са линеарне на циркуларну економију.
Трибина ''Мапирање циркуларне економије у Србији''
Агенција за заштиту животне средине је учествовала на трибини под називом ''Мапирање циркуларне економије у Србији'', одржаној 8. фебруара 2018. године у просторијама Привредне коморе Србије, у организацији Удружења индустрије отпада Србије ''Храбри чистач'', Групе за анализу и креирање јавних политика, а уз подршку компаније Veolia. Трибина је била део преко 60 догађаја који су се одржали широм света, у оквиру светске недеље посвећене теми циркуларне економије покренуте од стране Circular Economy Club (Клуб за циркуларну економију) из Лондона.
Трибина је имала за циљ да прикаже еколошке и економске предности, али и могућности и проблеме увођења циркуларне економије у Републици Србији. Представница Агенције за заштиту животне средине је истакла значајну улогу Агенције у тој области, јер Агенција активно сарађује са ЕЕА и припрема Национални профил за Извештај ЕЕА о ресурсној ефикасности, циркуларној економији и снабдевању сировинама "2018 More From Less Report".
Овде можете наћи претходни извештај "More from less - material resource efficiency in Europe", а Национални профил Републике Србије из 2016. године ОВДЕ.
Више од мање - ефикасно коришћење материјалних ресурса у Европи
Европска агенција за животну средину (EEA), заједно са земљама чланицама Европске мреже за осматрање и информисање о животној средини (EIONET) и Европским тематским центром за отпад и материјале у зеленој економији (ETS/WMGE), анализирала је националне приступе ефикасном коришћењу материјалних ресурса и истраживала сличности и разлике у политикама, стратегијама, индикаторима и циљевима, покретачима политика и институционалним структурама.
Резултати су објављени у извештају More from less - material resource efficiency in Europe, као и у 32 национална профила земаља учесница у пројекту. Извештај је представљен на 8. министарској конференцији "Животна средина за Европу", 09.06.2016.
Овај извештај представља преглед приступа ефикасном коришћењу материјалних ресурса и циркуларној економији у тридесет две европске земље. У извештају се такође разматра оквир политике ЕУ за ефикасност ресурса и анализа трендова у коришћењу материјала и продуктивности ресурса у периоду од 2000. до 2014. године. Такође укључује и разматрања о развоју будућих политика о ефикасном коришћењу материјалних ресурса и циркуларној економији.
Први пут је у оквиру анализе о ефикасном коришћењу материјалних ресурса у Европи укључена Република Србија ангажовањем Агенције за заштиту животне средине која је координирала реализацију пројекта на националном нивоу. Национални профил Републике Србије можете преузети овде.