Јавне набавке

Јавне набавке
Документ Преузимање
План јавних набавки за 2024. годину - верзија 2
План јавних набавки за 2024. годину - верзија 1
План јавних набавки за 2023. годину - верзија 6
План јавних набавки за 2023. годину - верзија 5
План јавних набавки за 2023. годину - верзија 4
План јавних набавки за 2023. годину - верзија 3
План јавних набавки за 2023. годину - верзија 2
План јавних набавки за 2023. годину - верзија 1
План јавних набавки за 2022. годину - верзија 6
План јавних набавки за 2022. годину - верзија 5
План јавних набавки за 2022. годину - верзија 4
План јавних набавки за 2022. годину - верзија 3
План јавних набавки за 2022. годину - верзија 2
План јавних набавки за 2022. годину - верзија 1
Годишњи план набавки за 2021. годину - измена 6
Годишњи план набавки за 2021. годину - измена 5
Годишњи план набавки за 2021. годину - измена 4
Годишњи план набавки за 2021. годину - измена 3
Годишњи план набавки за 2021. годину - измена 2
Годишњи план набавки за 2021. годину - измена 1
Годишњи план набавки за 2021. годину
Годишњи план набавки за 2020. годину - измена 4 и допуна (нови Закон)
Годишњи план набавки за 2020. годину - измена 3 и допуна (нови Закон)
Годишњи план набавки за 2020. годину - измена 2
Годишњи план набавки за 2020. годину - измена 1
Годишњи план набавки за 2020. годину
Годишњи план набавки за 2019. годину - измена 2
Годишњи план набавки за 2019. годину - измена
Годишњи план набавки за 2019. годину
Годишњи план набавки за 2018. годину

Назив тендера Почетак тендера Крај тендера
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка услуга мобилне телефоније, фиксне телефоније и интернета (Ознака из Општег речника набавке: 64211000 - Услуге јавне телефоније, 64212000 - Услуге мобилне телефоније, 72400000 - Услуге интернета) ЈНМВ 04/2020
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ИЗМЕНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПОЈАШЊЕЊЕ 1 И ИЗМЕНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
11.03.2020. 20.03.2020
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка референтних материјала, гасова, гасних смеса (Ознака из Општег речника набавке: 24110000 - Индустријски гасови, 24315000 - Разне неорганске хемикалије) ЈНМВ 05/2020
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
09.03.2020. 18.03.2020
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Организација и вођење програма медијског догађаја отварања нове лабораторије (Ознака из Општег речника набавке: 79954000 - услуге организовања прослава) ЈНМВ 06/2020
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
05.03.2020. 16.03.2020
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка електричне енергије (Ознака из Општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија) ЈНМВ 03/2020
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 1
ИЗМЕНА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ОДЛУКА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
10.02.2020. 21.02.2020
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ: Радови на пресељењу и опремању лабораторије (Ознака из Општег речника набавке: 45000000 - Грађевински радови, 39180000 - Лабораторијски намештај, 24100000 - Гасови) ЈНОП 01/2020
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 3
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 1
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 2
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 3
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 4
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
03.02.2020. 02.03.2020
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка горива за моторна возила (Ознака из Општег речника набавке: 09134200-дизел гориво, 09132000- бензин, 09133000- течни нафтни гас) ЈНМВ 01/2020
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
20.01.2020. 30.01.2020
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Сервисирање и одржавање возила са куповином гума и уградњом резервних делова (Ознака из Општег речника набавке: 50110000 - Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме) ЈНМВ 02/2020
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
20.01.2020. 27.01.2020
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Поправке и одржавање опреме за теренске и лабораторијске инструменте, обликовано по партијама (Ознака из Општег речника набавки: 38900000 - Разни инструменти за мерење или испитивање, 50000000 - Услуге одржавања и поправки) ЈНМВ 24/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 3
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈЕ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 И 9
02.12.2019. 10.12.2019
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Опрема за узорковање вода и седимената, обликовано по партијама (Ознака из Општег речника набавки: 38900000 - Разни инструменти за мерење или испитивање) ЈНМВ 23/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 3
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 5
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 6
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 7
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 8
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 10
28.11.2019. 11.12.2019
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка инструмента за директно одређивање живе без претходне припреме узорака дигестијом, по принципу термалне декомпозиције, амалгамизације и спектрометрије (Ознака из Општег речника набавки: 38300000 - Мерни инструменти) ЈНМВ 21/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
29.10.2019. 07.11.2019
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Потрошни материјали за стандардни и резервни материјал за лабораторијско испитивање воде и ваздуха, обликовано по партијама (Ознака из Општег речника набавки: 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије; 31710000- Електронска опрема, 15994200- филтер хартија) ЈНМВ 22/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 3
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 4
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 5
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 6
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 7
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 8
29.10.2019. 08.11.2019
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Потрошни материјали за потребе теренских, физичко-хемијских и хемијских анализа, обликовано по партијама (Ознака из Општег речника набавки: 38430000 - Апарати за детекцију и анализу, 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије,19520000 - Производи од пластичних маса, 33790000 - Лабораторијски, хигијенски или фармацеутски предмети од стакла) ЈНМВ 20/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 1
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 2
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 3
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 4
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 5
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 6
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 7
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 8
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 9
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 10
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 11
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ПАРТИЈА 12
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА 13
24.10.2019. 06.11.2019
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Набавка анализатора и пратеће опреме за АМСКВ из државне мреже за праћење квалитета ваздуха (Ознаке из Општег речника набавки: 38300000 - Мерни инструменти, 38344000 - Уређаји за праћење загађења) ЈНОП 4/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
10.10.2019. 12.11.2019
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Надградња постојећег катјонског система ICS-1600 и софтвера Chromeleon 6.8 у циљу симултаног одређивања анjона и катјона у узорцима падавина (Ознака из Општег речника набавки: 38432200 - Хроматографи) ППБОП-Д-2/19
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА
27.09.2019. 07.10.2019
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Услуга надоградње информационог система НРИЗ произвођача Emisoft as из Норвешке (Ознака из Општег речника набавки: 72000000 - Услуге информационе технологије: саветодавне услуге, израда апликација, интернет и подршка) ППБОП-У-1/19
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
TENDER DOCUMENTATION
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
DECISION ON AWARDING THE CONTRACT
25.09.2019. 21.10.2019
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуга организација прославе 15 година рада Агенције(Ознака из Општег речника набавки: 79954000 - Услуге организовања прослава) ЈНМВ 19/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
19.09.2019. 01.10.2019
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Испитивање јавног мњења у области заштите животне средине (Ознака из Општег речника набавки: 79320000 - Услуге испитивања јавног мњења) ЈНМВ 18/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о продужењу рока
Измењена конкурсна документација
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.08.2019. 02.09.2019
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка електричне енергије (Ознака из Општег речника набавки: 09310000 - Набавка електричне енергије) ЈНМВ 17/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о продужењу рока
Измењена конкурсна документација
19.07.2019. 12.08.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Осигурање возила и запослених (Ознака из Општег речника набавки: 66510000 - Услуге осигурања) ЈНМВ 14А/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
19.07.2019. 26.07.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Израда пројекта реконструкције у постојећим габаритима, енергетске санације и издавање енергетског пасоша зграде седишта агенције (Ознака из Општег речника набавки: 71240000 - архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања) ЈНМВ 16/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
04.07.2019. 15.07.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Осигурање возила и запослених (Ознака из Општег речника набавки: 66510000 - Услуге осигурања) ЈНМВ 14/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ 1
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ 2
Одлука о обустави поступка
20.06.2019. 01.07.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Трошкови службених путовања у земљи и иностранству (Ознака из Општег речника набавки: 63510000 - Услуге путничке агенције) ЈНМВ 15/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
17.06.2019. 25.06.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуга поправке и одржавање инструмената у лабораторији обликована у 3 партије (Ознака из Општег речника набавки: 50410000 - Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу) ЈНМВ 5А/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о обустави поступка - Партија 1
Одлука о обустави поступка - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
16.05.2019. 24.05.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Апликативна обука за одређивање одабраних параметара из другог пописа супстанци које је потребно пратити у складу са Директивом 2018/840 у узорцима површинских вода (Ознака из Општег речника набавки: 73120000 - Услуге експерименталног развоја) ЈНМВ 13/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.05.2019. 22.05.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка возила (Ознака из Општег речника набавки: 34113300 - теренска возила) ЈНМВ 10А/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.05.2019. 21.05.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Одржавање UPS-а (Ознака из Општег речника набавки: 50312610 - Одржавање опреме за информационе технологије) ЈНМВ 12/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
03.05.2019. 13.05.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуге израде грађевинских пројеката (Ознака из Општег речника набавки: 71240000 - архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања) ЈНМВ 11/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
03.05.2019. 13.05.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка возила (Ознака из Општег речника набавки: 34113300) ЈНМВ 10/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о продужењу рока
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о обустави поступка
18.04.2019. 30.04.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуге одржавања и развоја информационог система базе за квалитет вода за 2019 годину (Ознака из Општег речника набавки: 72260000) ЈНМВ 9/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о обустави поступка
17.04.2019. 25.04.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка горива (Ознака из Општег речника набавки: 09134200-дизел гориво; 09135100-лож уље; 09132000- бензин и 09133000- течни нафтни гас) ЈНМВ 7/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.03.2019. 05.04.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуге поправки и одржавања аутомобила (Ознака из Општег речника набавки: 50110000) ЈНМВ 6/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.03.2019. 10.04.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Консултантске услуге (Ознака из Општег речника набавки: 79100000 ) ЈНМВ 8/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
14.03.2019. 22.03.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуга поправке и одржавање инструмената у лабораторији, обликована у 11 партија (Ознака из Општег речника набавки: 50410000 - Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу) ЈНМВ 5/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о обустави поступка - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о обустави поступка - Партија 10
Одлука о обустави поступка - Партија 11
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 4
Обавештење о обустави поступка - Партија 5
Обавештење о закљученом уговору - Партија 6
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7
Обавештење о закљученом уговору - Партија 8
Обавештење о закљученом уговору - Партија 9
Обавештење о обустави поступка - Партија 10
Обавештење о обустави поступка - Партија 11
12.03.2019. 21.03.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Административни материјал (Ознака из Општег речника набавки: Партија 1: Канцеларијски материјал 30190000 - Разна канцеларијска опрема и потрепштине; Партија 2: Тонери за штампаче и фотокопир апарате 30125110 - Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине) ЈНМВ 4/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА/ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
06.03.2019. 15.03.2019.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Мониторинг квалитета ваздуха - одржавање и надоградња (Ознака из Општег речника набавки: 38432100 - Апарати за анализу гаса; 50413100 - Услуге поправке и одржавања опреме за детекцију гаса; 90731000 Услуге у вези са загађењем ваздуха) ЈН ОП 3/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.02.2019. 11.03.2019.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Грађевински радови на објектима Агенције (Ознака из Општег речника набавки: 45000000-7 Грађевински радови) ЈНОП 2/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.01.2019. 01.03.2019.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Лабораторијска опрема - Аутоматизовани систем за припрему узорака који омогућава пречишћавање узорака за анализу диоксина, фурана, полихлорованих бифенила (PCB) слицних диоксинима и полибромованих бифенил етара (PBDE) (Ознака из Општег речника набавки: 38430000 - 3834400 апарати за детекцију и анализу) ЈНОП 1/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.01.2019. 25.02.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуга одржавање софтверских решења информационог система Националног регистра извора загађивања (Ознака из Општег речника набавки: 72220000 - Услуге системског и техничког саветовања, 72312000 - Услуге уноса података, 72315000 - Услуге управљања и подршке мрежама података) ЈНМВ 1/2019
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.01.2019. 06.02.2019.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Остале специјализоване услуге; Партија 1 - усаглашавање постојеће документације система менаџмента Наручиоца - Пословник и Процедуре са захтевима новог издања стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, Партија 2 - еталонирање за инструменте у Калибрационој лабораторији (Ознака из Општег речника набавки: 50433000 - услуге калибрације, DA40 - контрола квалитета) ЈНМВ 12/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
23.11.2018. 05.12.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка опреме за лабораторије - Резервни делови и потрошни материјал за инстурменте у Калибрационој лабораторији (Ознака из Општег речника набавки: 38424000 - опрема за мерење и контролу) ЈНМВ 11/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
19.11.2018. 27.11.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуге ангажовања консултаната за потребе писања извештаја о биолошкој разноврсности (Ознака из Општег речника набавки: 90713000) ЈНМВ 10/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
02.11.2018. 19.11.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуге организација семинара унутар Републике Србије за потребе реализације Конвенције о биолошкој разноврсности (Ознака из Општег речника набавки: 79997000) ЈНМВ 9/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измењена конкурсна документација
Одлука о додели уговора
19.10.2018. 30.10.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Основна средства за обављање лабораторијског и теренског испитивања квалитета медија животне средине - воде, ваздуха и земљишта, Разне органске и неорганске хемикалије (Ознака из Општег речника набавки: партија 1: Стандарди за хроматографију и SRM - 24327000; Партија 2: Референтни гасови под притиском - 24315000; Партија 3: Референтне гасне смеше под притиском - 24315000) ЈНМВ 8/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о продужењу рока II
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
19.10.2018. 02.11.2018.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК:Набавка анализатора и пратеће опреме АМСКВ из државне мреже за праћење квалитета ваздуха (Ознака из Општег речника набавки: 38430000 - 3834400 уређаји за мерење загађења) ЈНОП 7/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужењу рока
Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
12.10.2018. 03.01.2019.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Материјали за посебне намене (резервни делови, потрошни материјал, хемикалије, алати итд.)(Ознака из Општег речника набавки: 38430000 - Апарати за детекцију и анализу, 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије, 19520000 - Производи од пластичних маса, 33790000 - Лабораторијски, хигијенски или фармацеутски предмети од стакла) ЈНОП 6/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
29.08.2018. 01.10.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Опрема за заштиту животне средине - Набавка дигестора, лабораторијски намештај(Ознака из Општег речника набавки: 39180000) ЈНМВ 7А/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
24.08.2018. 31.08.2018.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Грађевински радови на инсталацијама хемијске лабораторије (Назив и ознака из Општег речника набаки: 45000000-7 - Грађевински радови) ЈНОП 5/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
Измењена конкурсна документација
02.08.2018. 07.09.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Опрема за заштиту животне средине - Набавка дигестора (Ознака из Општег речника набавки: 39180000) ЈНМВ 7/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о обустави поступка
09.07.2018. 18.07.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Материјали за посебне намене (хемикалије, специјалне хемикалије, органски растварачи итд.) (Назив и ознака из Општег речника набавки: 24300000 - Основне неорганске и органске хемикалије; 24315000 - Разне неорганске хемикалије; 24327000 - Разне органске хемикалије) ЈНМВ 6/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ 2
Измена конкурсне документације
Одлука о обустави поступка
18.06.2018. 02.07.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка рачунарске и комуникационе опреме (Назив и ознака из Општег речника набавки: 30230000 - рачунарска опрема) ЈНМВ 5/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
01.06.2018. 11.06.2018.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Куповина аутомобила (ознака из Општег речника набавки: 34113300 - теренска возила) ЈН ОП 04/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Обавештење о другом продужењу рока
Обавештење о трећем продужењу рока
Друга измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
12.04.2018. 18.06.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка административног материјала (Назив и ознака из Општег речника набавки: 30192000 - Канцеларијски материјал, разна канцеларијска опрема; 30125110 - Тонери за ласерске чтампаче и телефакс машине) ЈНМВ 4/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације
Друга измена конкурсне документације
27.03.2018. 11.04.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Услуге поправки и одржавања аутомобила (Назив и ознака из Општег речника набавки: 50112200 - Услуге одржавања аутомобила) ЈНМВ 3/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
09.03.2018. 19.03.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Набавка компримованих гасних смеша (Назив и ознака из Општег речника набавки: 24110000 - Индустријски гасови) ЈНМВ 2/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о наставку поступка јавне набавке
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.03.2018. 13.03.2018.
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ: Текуће поправке и одржавање објеката (Назив и ознака из Општег речника набавки: 50800000 - Разне услуге поправке и одржавања) ЈНМВ 1/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Одлука о додели уговора
05.02.2018. 13.02.2018.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Набавка резервних делова са уградњом за изабране АМСКВ Државне мреже за праћење квалитета ваздуха и занављање опреме за узорковање ваздуха (ознака из Општег речника набавки: 38432100-Апарати за анализу гаса; 50413100 -Услуге поправке и одржавања опреме за детекцију гаса; 90731000 - Услуге у вези са загађењем ваздуха; 90731800-8 Праћење концентрације суспендованих честица у ваздуху) ЈН ОП 3/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
02.02.2018. 05.03.2018.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Медицинска и лабораторијска опрема (Назив и ознака из Општег речника набавки: 33100000-1 Медицинска опрема) ЈН ОП 2/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужењу рока
Измена конкурсне документације 2
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора
12.01.2018. 19.02.2018.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК: Извођење грађевинских и грађевинско занатских радова (Назив и ознака из Општег речника набавки: 45000000-7 Грађевински радови) ЈН ОП 1/2018
ПОЗИВ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Измена конкурсне документације
ПИТАЊА / ОДГОВОРИ
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
10.01.2018. 12.02.2018.