Информатор

Интерна процедура о анонимизацији података о личности
Интерну процедуру о анонимизацији података о личности Агенције за заштиту животне средине можете видети ОВДЕ.
Информатор о раду
Информатор о раду Агенције за заштиту животне средине Републике Србије сачињен је према Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС" бр. 68/10 од 21.09.2010. г.).

Ажуриран је са стањем: Јун 2024.

Преузмите: Информатор о раду


Преузмите пример обрасца захтева за приступ информацијама од јавног значаја


Преузмите пример обрасца жалбе Поверенику за информацијаме од јавног значаја
Информације од јавног значаја
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.
Према овом закону, свака информација коју јавност има оправдани интерес да зна, а којом располаже орган јавне власти, јесте информација од јавног значаја. Свеједно је да ли је информација садржана у документу који је настао у раду органа јавне власти или у вези са његовим радом, као што није битно ни да ли је извор информације сам орган јавне власти или ко други.
Тражилац има право на истиниту и потпуну информацију, а орган јавне власти који је дао неистиниту или непотпуну информацију прекршајно одговара (члан 46. тачка 4.).

Ко има право на приступ информацијама?
Свако, под једнаким условима, има право на приступ информацијама. Није важно да ли је тражилац информације домаћи или страни држављанин, као ни то да ли има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије или другде.

Рок у коме орган власти мора да поступи по захтеву тражиоца
Орган власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, поступи по захтеву тражиоца. То значи да је орган власти дужан да у том року тражиоца обавести да ли поседује информацију, да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију, као и да му изда, односно достави копију документа.
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана поступи по захтеву тражиоца, дужан је да га о томе одмах обавести и одреди накнадни рок у коме ће поступити по захтеву, а не може бити дужи од 40 дана од пријема захтева.
Орган власти мора да поступи по захтеву тражиоца у року од 48 сати од пријема захтева ако се захтев односи на информацију о:
  • заштити живота и слободе појединаца,
  • угрожавању или заштити здравља становништва,
  • угрожавању или заштити животне средине.