Информатор о раду
Информатор о раду Агенције за заштиту животне средине Републике Србије сачињен је према Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС" бр. 68/10 од 21.09.2010. г.).

Ажуриран је са стањем: јануар 2019.

Преузмите: Информатор о раду


Преузмите пример обрасца захтева за приступ информацијама од јавног значаја


Преузмите пример обрасца жалбе Поверенику за информацијаме од јавног значаја
ЗАЈЕДНО ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

У складу са овлашћењима које има, Министар енергетике, развоја и заштите животне средине, именовала је октобра прошле године, саветника Љубишу Милановића, за борбу против криминала и корупције и задужила га да формира тим који ће му бити на располагању. Превасходни задатак тима за борбу против криминала и корупције јесте да се у оквиру надлежности Министарства, како унутар организационе структуре самог органа државне управе у коме је формиран, тако и у оквиру надлежности које Министарство по основу надзора има према јавним предузећима и установама, бави проблематиком из ове области. У досадашњем раду остварена је сарадња са појединим директорима јавних предузећа и са надлежнима у предузећима који се баве борбом против криминала и корупције. Таква сарадња превасходно је усмерена на откривање појавних облика криминала и корупције у досадашњем пословању јавних предузећа.

Међутим, да би се предупредиле ове негативне појаве, неопходно је заједно са свим запосленима уочити где постоје могућности за криминално и коруптивно деловање, која организациона и системска решења унутар јавних предузећа остављају правне празнине и пружају прилику за незаконито пословање. Због тога антикорупциони тим Министарства у сарадњи са највишим руководиоцима јавних предузећа жели да сви запослени који имају информације, сугестије и предлоге, како да се против ових појава заједнички боримо, ступе у контакт са њима.

Криминал и корупција су зло које уништава, како би рекли економисти, супстанцу јавних предузећа, доводи у питање будућност оних који у јавним предузећима раде, али дугорочно осиромашује све наше грађане и наноси штету нашој земљи коју остављамо будућим генерацијама. Страх не може и не сме бити изговор да они који имају информације или који уочавају слабости унутар система о томе ћуте. Свака информација или сугестија антикорупционом тиму отвара могућност да се са овим изборимо и да зауставимо одлив новца запослених и грађана из јавних предузећа у приватне џепове.

Како је наведене појаве немогуће спречити и против њих се борити без сарадње свих који желе поштено, одговорно и у интересу државе Србије да раде свој посао, антикорупцијски тим очекује пуну подршку и у нашем предузећу.

Са члановима тима за борбу против корупције Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине можете ступити у контакт путем посебне електронске адресе antikorupcija@merz.gov.rs или телефонски преко броја 011 361 66 33; 062 88 66 819

Информације од јавног значаја

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.

Према овом закону, свака информација коју јавност има оправдани интерес да зна, а којом располаже орган јавне власти, јесте информација од јавног значаја. Свеједно је да ли је информација садржана у документу који је настао у раду органа јавне власти или у вези са његовим радом, као што није битно ни да ли је извор информације сам орган јавне власти или ко други.

Тражилац има право на истиниту и потпуну информацију, а орган јавне власти који је дао неистиниту или непотпуну информацију прекршајно одговара (члан 46. тачка 4.).


Ко има право на приступ информацијама?

Свако, под једнаким условима, има право на приступ информацијама. Није важно да ли је тражилац информације домаћи или страни држављанин, као ни то да ли има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије или другде.


Рок у коме орган власти мора да поступи по захтеву тражиоца

Орган власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, поступи по захтеву тражиоца. То значи да је орган власти дужан да у том року тражиоца обавести да ли поседује информацију, да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију, као и да му изда, односно достави копију документа.

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана поступи по захтеву тражиоца, дужан је да га о томе одмах обавести и одреди накнадни рок у коме ће поступити по захтеву, а не може бити дужи од 40 дана од пријема захтева.

Орган власти мора да поступи по захтеву тражиоца у року од 48 сати од пријема захтева ако се захтев односи на информацију о:

  • заштити живота и слободе појединаца,
  • угрожавању или заштити здравља становништва,
  • угрожавању или заштити животне средине.