ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2013. годину
Оцена стања животне средине за 2013. годину базирана је, као и претходних година, на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине. На тај начин се омогућава поједностављено праћење стања и промена у квалитету појединих сегмената животне средине током времена. Такође, осигуран је континуитет и напредак у праћењу и оцењивању стања у појединим подручјима, као и свеобухватни приказ оцене стања животне средине на националном нивоу, али и упоредивост и размена података са подацима других европских држава.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији  за 2013. годину
Током 2013. године Агенција за заштиту животне средине је наставила са континуираним спровођењем оперативног мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Агенција за заштиту животне средине је спроводила оперативни аутоматски мониторинг квалитета ваздуха на 35 станица. Од тог броја на 83% станица Програм мониторинга је у потпуности реализован - постигнута је расположивост валидних сатних вредности већа од 90%.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2013. годину
У 2013. години пет оператера су вршила управљање амбалажним отпадом за 1462 правна лица која стављају производе у амбалажи на тржиште наше земље. Према свим расположивим подацима, укупна количина амбалаже стављене на тржиште Републике Србије износи 321584,8 тона, а количина поново искоришћеног амбалажног отпада пријављена од стране оператера је 87950,2 тона. На основу ових података може се видети да је Национални циљ за Републику Србију у 2013. години испуњен у вредности од 27,7%.
Производи који након употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији за 2013. годину
Овим извештајем обухваћене су следеће групе производа које после упортебе постају посебни токови отпада: гуме, производи који садрже азбест, батерије или акумулатори, уља, електрични и електронски производи, возила. У извештају су дати подаци за 2013. годину.
Пластичне кесе у Републици Србији за 2013. годину
Пластичне кесе са адитивима су амбалажа израђена од пластичног материјала (амбалажног материјала) којима је у току производње додат адитив за оксидациону разградњу и биоразградњу. Пластичне кесе без адитива су амбалажа израђена од пластичног материјала (амбалажног материјала) коме у току производње није додат адитив за оксидациону разградњу и биоразградњу. У Агенцији за заштиту животне средине подаци о производима који постају посебни токови отпада, као и о управљању отпадом који настаје након периода коришћења ових производа, води се од 2010. године.
Статус акумулације Првонек за 2013. годину
Према Уредби о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2013. годину извршено је испитивање акумулације Првонек. Еколошки потенцијал одређен је на основу биолошких елемената квалитета, пратећих физичко-хемијских елемената квалитета и осталих загађујућих супстанци. Акумулација Првонек формирана је на Бањској реци, на водном телу Типа 4. С обзиром да се ради о дубокој акумулацији, услед временске и просторне варијабилности фитопланктона и подржавајућих физичко-хемијских елемената квалитета, теренско испитивање обављено је три пута годишње на неколико локалитета, узимањем узорака са различитих дубина. Сва три испитивања обављена су у периоду термичке стратификације воде (мај, јул и новембар).
Статус језера и акумулација за 2012. годину
Агенција за заштиту животне средине у саставу Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине обавила је испитивање биолошких и физичко-хемијских елемената квалитета, приоритетних супстанци и осталих загађујућих супстанци које се испуштају у површинске воде. Резултати ових испитивања објављени су на сајту Агенције за заштиту животне средине (Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину). Резултати мониторинга били су основа за годишњу процену еколошког и хемијског статуса језера и акумулација. Ово је процена на основу података из једне календарске године и она се може разликовати од будућих процена еколошког и хемијског статуса,када будемо располагали подацима који се односе на дужи временски период.
Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2012. годину
Земљиште је витални природни ресурс који регулише окружење око нас, а наша одговорност је да не вршимо притисак на њега. Земљиште је сложен систем биогеохемијских процеса који подржава пољопривредну производњу и шуме, критична је компонента скупа различитих еколошких процеса од управљања водом, кретања органског угљеника, производње гасова стаклене баште. Готово сва храна, гориво и влакна које човек користи произведено је на земљишту. Благостање и наша економија зависи од екосистемске подршке и одржавања функција земљишта. Стање нашег земљишта прети одрживом развоју. Безбедност хране неће моћи да се постигне без хитне и консолидоване акције кроз одрживо управљање земљиштем. Ова публикација је урађена на основу података из 2012. године.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2012. годину
Извештај даје основни приказ стања животне средине у Републици Србији на бази доступних података, као и увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима заштите животне средине, као што су: Национални програм заштите животне средине и Национална стратегија одрживог развоја. Оцена стања животне средине за 2012. годину базирана је на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине чиме се омогућава поједностављено праћење стања и промена у квалитету појединих сегмената животне средине током времена.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2012. годину
Током 2012. године Агенција за заштиту животне средине је реализовала оперативни мониторинг квалитета ваздуха у мрежи аутоматских станица за праћење квалитета ваздуха. У 2012. су настављене редовне активности (одржавање, сервисирање, калибрација аутоматских анализатора у државној мрежи, пријем, ажурирање и обрада података). Током 2012. су се појавиле потешкоће у спровођењу предвиђених активности у области одржавања и сервисирања опреме у државној мрежи. Узроци су финансијске природе. Последице се манифестују мањим бројем расположивих низова података, регулативом дефинисаног годишњег обима, за потребе оцењивања стања квалитета ваздуха. За 2012. је карактеристично успостављање мониторинга суспендованих честица РМ10 референтном " гравиметријском методом. На дванаест локација широм Србије од којих су 5 у Београду и по једна у Новом Саду, Ужицу, Ваљеву, Косјерићу и на Каменичком Вису (ЕМЕП) постављени су и активирани секвенцијални узоркивачи ТЕЦОРА.