ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2015. годину
Економски инструменти су категорија инструмената који имају за циљ да утичу на понашање друштва у целини, применом финансијских подстицаја у циљу унапређења управљања животном средином и природним ресурсима. У условима тржишне привреде, заштита животне средине постиже се позитивним превентивним деловањем загађивача посебно у делу смањења односно спречавања загађивања, као и одговорним деловањем друштвене заједнице (локалне и регионалне). Ефикасан систем економских инструмената треба да обезбеди подстицање смањења загађења, а увођење адекватних финансијских механизама да мотивише улагања у животну средину. Ова публикација је урађена на основу података из 2015. године.
Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2015. годину (The State of Soil in the Republic of Serbia
Извештај о стању земљишта за 2015. годину је намењен научницима, креаторима политика, али и ширем кругу заинтересоване јавности. Он пружа информације о функцијама земљишта, као и укупном здрављу земљишта. Ово је од посебног значаја за праћење циљева одрживог развоја. Ови циљеви могу се постићи само ако се кључни природни ресурси - од којих је земљиште један - користе на одржив начин.
Привредни потенцијали и активности од значаја за животну средину у Републици Србији за 2015. годину
Публикација о привредним потенцијалима и активностима од значаја за животну средину даје основни приказ како притисака привредних активности, тако и предузетих мера у циљу смањења утицаја на животну средину у 2015. години. Због тога, овај извештај постаје важан алат за доносиоце одлука који учествују у планирању и доношењу стратешких докумената које имају циљ побољшање стања у одређеним сегментима животне средине. Очекивани ефекти мера ће се пратити у наредним извештајима.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2015. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода - 2015. година садржи систематизоване податке прикупљене током спроведених испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација и подземних вода на територији Републике Србије.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2015. годину
Приказ и оцена стања животне средине за 2015. годину базирана је, на индикаторском приказу према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине (у даљем тексту НЛИ). Осим поједностављеног праћења вредности појединих индикатора, на овај начин осигуран је континуитет у праћењу и оцењивању стања животне средине на националном нивоу, али и упоредивост и размена података са подацима других европских држава.
Индикатори биодиверзитета у Републици Србији (енглеска верзија) за 2015. годину
Total surface of protected natural resources is around 578500 ha, which makes around 6.5% of the territory of the Republic of Serbia. Another 230 point objects, mostly trunks, are protected by the State. At the moment the Ecological Network of Serbia comprises 101 ecologically relevant areas. The Ecological Network includes EMERALD sites, Ramsar Convention protected areas, important plant areas (61 areas), important bird areas (42 areas) and important butterfly areas (40). This publication is related to the biodiversity indicators in the Republic of Serbia for 2015.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2015. годину
Током 2015. године Агенција за заштиту животне средине је наставила са континуираним спровођењем оперативног мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Оцена квалитета ваздуха за 2015. годину, извршена је на основу годишњих концентрација загађујућих материја добијених мониторингом квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама.
Извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији за 2015. годину
Извештај о производима који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији у 2015. години, представља податке о посебним токовима отпада који представљају кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2015. годину
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2015. годину пружа информације и податке који се односе на амбалажни отпад и обухвата низ врста отпада који су у Каталогу отпада приказани у поглављу 15 01.
Пластичне кесе у Републици Србији  за 2015. годину
Извештај о пластичним кесама у Републици Србији за 2015. годину пружа информације о подацима који се односе на количине пластичних кеса пласираним на тржиште Републике Србије које се прикупљају од 2010. године.