ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Статус језера и акумулација за 2012. годину
Агенција за заштиту животне средине у саставу Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине обавила је испитивање биолошких и физичко-хемијских елемената квалитета, приоритетних супстанци и осталих загађујућих супстанци које се испуштају у површинске воде. Резултати ових испитивања објављени су на сајту Агенције за заштиту животне средине (Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину). Резултати мониторинга били су основа за годишњу процену еколошког и хемијског статуса језера и акумулација. Ово је процена на основу података из једне календарске године и она се може разликовати од будућих процена еколошког и хемијског статуса,када будемо располагали подацима који се односе на дужи временски период.
Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2012. годину
Земљиште је витални природни ресурс који регулише окружење око нас, а наша одговорност је да не вршимо притисак на њега. Земљиште је сложен систем биогеохемијских процеса који подржава пољопривредну производњу и шуме, критична је компонента скупа различитих еколошких процеса од управљања водом, кретања органског угљеника, производње гасова стаклене баште. Готово сва храна, гориво и влакна које човек користи произведено је на земљишту. Благостање и наша економија зависи од екосистемске подршке и одржавања функција земљишта. Стање нашег земљишта прети одрживом развоју. Безбедност хране неће моћи да се постигне без хитне и консолидоване акције кроз одрживо управљање земљиштем. Ова публикација је урађена на основу података из 2012. године.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2012. годину
Извештај даје основни приказ стања животне средине у Републици Србији на бази доступних података, као и увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима заштите животне средине, као што су: Национални програм заштите животне средине и Национална стратегија одрживог развоја. Оцена стања животне средине за 2012. годину базирана је на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине чиме се омогућава поједностављено праћење стања и промена у квалитету појединих сегмената животне средине током времена.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2012. годину
Током 2012. године Агенција за заштиту животне средине је реализовала оперативни мониторинг квалитета ваздуха у мрежи аутоматских станица за праћење квалитета ваздуха. У 2012. су настављене редовне активности (одржавање, сервисирање, калибрација аутоматских анализатора у државној мрежи, пријем, ажурирање и обрада података). Током 2012. су се појавиле потешкоће у спровођењу предвиђених активности у области одржавања и сервисирања опреме у државној мрежи. Узроци су финансијске природе. Последице се манифестују мањим бројем расположивих низова података, регулативом дефинисаног годишњег обима, за потребе оцењивања стања квалитета ваздуха. За 2012. је карактеристично успостављање мониторинга суспендованих честица РМ10 референтном " гравиметријском методом. На дванаест локација широм Србије од којих су 5 у Београду и по једна у Новом Саду, Ужицу, Ваљеву, Косјерићу и на Каменичком Вису (ЕМЕП) постављени су и активирани секвенцијални узоркивачи ТЕЦОРА.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину садржи систематизоване податке о: резултатима испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса/потенцијала, физичко-хемијским, хемијским и микробиолошким параметрима квалитета воде на територији Републике Србије и то за: 97 профила на 58 водотока, 3 акумулације и 2 језера, 60 пијезометара, односно станица подземних вода прве издани квалитету седимента у рекама и акумулацијама за: 85 профила на 53 водотока, 7 профила на 3 акумулације и једном језеру.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2012. годину
Дозволу за управљање амбалажним отпадом имају 5 оператера СЕКОПАК, ЕКОСТАР ПАК, ДЕЛТА-ПАК, ЦЕНЕКС и ТЕХНО ЕКО ПАК. Четири оператера обухватају управљање амбалажом од 1306 правних лица која стављају производе у амбалажи на тржиште наше земље. Оператер ЦЕНЕКС није испунио своју законску обавезу достављања годишњег извештаја оператера за 2012. годину. Према свим расположивим подацима, укупна количина амбалаже стављене на тржиште Републике Србије износи 344 246 т, а количина поновно искоришћеног амбалажног отпада пријављена од стране оператера је 67 915,8 т. На основу ових података се може види да је Национални циљ за Републику Србију у 2012. години испуњен у вредности од 19,95%.
Посебни токови отпада у Републици Србији  за 2012. годину
Дефинисани су посебни токови отпада који представљају кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију. Влада Републике Србије је 2010. године усвојила жСтратегију управљања отпадом за период 2010-2019. године“ којом је обухваћено и управљање посебним токовима отпада. У овој Стратегији се прописују смернице и мере за смањење притиска на животну средину услед производње и управљања отпадом. Овакав приступ значи да ове отпадне материјале не треба посматрати искључиво као отпад и извор загађивања, већ као замену за природне ресурсе и који треба искористити. Ова публикација је урађена на основу података из 2012. године.