ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2012. годину
Извештај даје основни приказ стања животне средине у Републици Србији на бази доступних података, као и увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима заштите животне средине, као што су: Национални програм заштите животне средине и Национална стратегија одрживог развоја. Оцена стања животне средине за 2012. годину базирана је на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине чиме се омогућава поједностављено праћење стања и промена у квалитету појединих сегмената животне средине током времена.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2012. годину
Током 2012. године Агенција за заштиту животне средине је реализовала оперативни мониторинг квалитета ваздуха у мрежи аутоматских станица за праћење квалитета ваздуха. У 2012. су настављене редовне активности (одржавање, сервисирање, калибрација аутоматских анализатора у државној мрежи, пријем, ажурирање и обрада података). Током 2012. су се појавиле потешкоће у спровођењу предвиђених активности у области одржавања и сервисирања опреме у државној мрежи. Узроци су финансијске природе. Последице се манифестују мањим бројем расположивих низова података, регулативом дефинисаног годишњег обима, за потребе оцењивања стања квалитета ваздуха. За 2012. је карактеристично успостављање мониторинга суспендованих честица РМ10 референтном " гравиметријском методом. На дванаест локација широм Србије од којих су 5 у Београду и по једна у Новом Саду, Ужицу, Ваљеву, Косјерићу и на Каменичком Вису (ЕМЕП) постављени су и активирани секвенцијални узоркивачи ТЕЦОРА.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину, садрже систематизоване податке о: квалитету површинских и подземних вода на територији Републике Србије и то за: 97 профила на 58 водотока, 3 акумулације и 2 језера, 60 пијезометара, односно станица подземних вода прве издани, квалитету речног седимента и муља у акумулацијама за: 85 профила на 53 водотока.