ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Извештај о привредним потенцијалима и активностима од значаја за животну средину у Републици Србији за 2013. годину
Одржив економски раст заснива се на ефикасном коришћењу природних ресурса и на високом нивоу заштите и побољшања квалитета животне средине. Зато је неопходно спречити даље загађење животне средине и промовисати одрживу производњу и потрошњу, тако да економски раст не узрокује пропорционални пораст деградације животне средине. Овим извештајем обухваћене су следеће привредне активности: индустрија, енергетика, туризам. Извештај је израђен на основу доступних података надлежних министарстава, Републичког завода за статистику, Привредне коморе Србије, Центра за чистију производњу, Европске агенције за животну средину, Међународне организације за стандардизацију (ИСО) и Еуростат-а. Извештај је урађен на основу резултата из 2013. године.
Извештај о стању земљишта у Републици Србији за 2013. годину
Земљиште је необновљив природни ресурс од кога се очекује да под конкурентским притисцима урбанизације и изградње инфраструктуре, задовољи повећане потребе за производњом хране, влакана и горива, као и пружања кључних екосистемских услуга. Извештај о стању земљишта за 2013. годину, као интегрални део Извештаја о стању животне средине, израђен на основу доступних података из програма и пројеката којима се прати стање земљишта и даје приказ основних притисака, али и препорука и мера заштите које треба спровести у наредном периоду ради побољшања стања и управљања земљиштем на територији наше земље. На овај начин Извештај о стању земљишта постаје важан алат за доносиоце одлука који учествују у планирању и доношењу политика заштите животне средине у Републици Србији.
Статус акумулација  за 2013. годину
Статус површинске воде је општи израз о статусу водног тела површинске воде, одређен оним слабијим од еколошког и хемијског статуса. Добар статус површинских вода подразумева добар еколошки и хемијски статус. Еколошки потенцијал је статус значајно измењеног водног тела (ЗИВТ) или вештачког водног тела (ВВТ). Резултати мониторинга били су основа за годишњу оцену еколошког статуса/потенцијала и хемијског статуса акумулација у 2013. години. Ово је оцена на основу података из једне календарске године, и она се може разликовати од будућих процена еколошког и хемијског статуса, када будемо располагали подацима који се односе на дужи временски период.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину садржи систематизоване податке испитивања биолошких елемената квалитета за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичкохемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација, језера и издани на територији Републике Србије. Испитивање квалитета воде, обављено је на: 91 станици на 56 водотока, 4 акумулације и 1 језеру, 61 пијезометру, односно станици подземне воде прве издани и 2 врела. Испитивање квалитета седимента реализовано је на: 33 станице на 31 водотоку, и 10 станица на 3 акумулације.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину - Анекс 1
Анекс резултата испитивања квалитета седимента у водотоцима и акумулацијама за 2013. годину, садржи систематизоване податке о квалитету седимента за: 28 профила на 28 водотока, 10 тачака на 3 акумулације Узорковање седимента вршено је у периоду малих вода (у 2013. години узорковано је укупно 38 узорака седимента). Анекс је саставни део извештаја "Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода на територији Републике Србије у 2013. години".
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2013. годину
Оцена стања животне средине за 2013. годину базирана је, као и претходних година, на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине. На тај начин се омогућава поједностављено праћење стања и промена у квалитету појединих сегмената животне средине током времена. Такође, осигуран је континуитет и напредак у праћењу и оцењивању стања у појединим подручјима, као и свеобухватни приказ оцене стања животне средине на националном нивоу, али и упоредивост и размена података са подацима других европских држава.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији  за 2013. годину
Током 2013. године Агенција за заштиту животне средине је наставила са континуираним спровођењем оперативног мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Агенција за заштиту животне средине је спроводила оперативни аутоматски мониторинг квалитета ваздуха на 35 станица. Од тог броја на 83% станица Програм мониторинга је у потпуности реализован - постигнута је расположивост валидних сатних вредности већа од 90%.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2013. годину
У 2013. години пет оператера су вршила управљање амбалажним отпадом за 1462 правна лица која стављају производе у амбалажи на тржиште наше земље. Према свим расположивим подацима, укупна количина амбалаже стављене на тржиште Републике Србије износи 321584,8 тона, а количина поново искоришћеног амбалажног отпада пријављена од стране оператера је 87950,2 тона. На основу ових података може се видети да је Национални циљ за Републику Србију у 2013. години испуњен у вредности од 27,7%.
Производи који након употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији за 2013. годину
Овим извештајем обухваћене су следеће групе производа које после упортебе постају посебни токови отпада: гуме, производи који садрже азбест, батерије или акумулатори, уља, електрични и електронски производи, возила. У извештају су дати подаци за 2013. годину.
Пластичне кесе у Републици Србији за 2013. годину
Пластичне кесе са адитивима су амбалажа израђена од пластичног материјала (амбалажног материјала) којима је у току производње додат адитив за оксидациону разградњу и биоразградњу. Пластичне кесе без адитива су амбалажа израђена од пластичног материјала (амбалажног материјала) коме у току производње није додат адитив за оксидациону разградњу и биоразградњу. У Агенцији за заштиту животне средине подаци о производима који постају посебни токови отпада, као и о управљању отпадом који настаје након периода коришћења ових производа, води се од 2010. године.