ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину садржи систематизоване податке испитивања биолошких елемената квалитета за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичкохемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација, језера и издани на територији Републике Србије. Испитивање квалитета воде, обављено је на: 91 станици на 56 водотока, 4 акумулације и 1 језеру, 61 пијезометру, односно станици подземне воде прве издани и 2 врела. Испитивање квалитета седимента реализовано је на: 33 станице на 31 водотоку, и 10 станица на 3 акумулације.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2013. годину
Оцена стања животне средине за 2013. годину базирана је, као и претходних година, на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине. На тај начин се омогућава поједностављено праћење стања и промена у квалитету појединих сегмената животне средине током времена. Такође, осигуран је континуитет и напредак у праћењу и оцењивању стања у појединим подручјима, као и свеобухватни приказ оцене стања животне средине на националном нивоу, али и упоредивост и размена података са подацима других европских држава.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији  за 2013. годину
Током 2013. године Агенција за заштиту животне средине је наставила са континуираним спровођењем оперативног мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Агенција за заштиту животне средине је спроводила оперативни аутоматски мониторинг квалитета ваздуха на 35 станица. Од тог броја на 83% станица Програм мониторинга је у потпуности реализован - постигнута је расположивост валидних сатних вредности већа од 90%.