ИзвештајиИзаберите кључну реч:

Индикатори биодиверзитета у Републици Србији за 2014. годину
Извештај даје приказ стања биодиверзитета у Републици Србији у 2014. години на бази доступних података, што представља индиректно увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима Републике Србије. Према стандардној типологији индикатора Европске агенције за заштиту животне средине (ЕЕА) индикатори дати у овом Извештају припадају једној од следећих категорија: покретачки фактори (ПФ), притисци (П), стање (С), утицаји (У), реакције (Р). За израду овог Извештаја одабрани су индикатори на бази доступности и важности за оцену стања биолошке разноврсности врста и станишта, као и индикатори одрживог коришћења природних ресурса.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2014. годину
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода у 2014. години, садржи систематизоване податке прикупљене током спроведених испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација и подземних вода на територији Републике Србије.
Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2014. годину
Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији у 2014. години на бази доступних података у периоду његове израде. Из њега се може индиректно видети остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима Републике Србије.
Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији за 2014. годину
Током 2014. године Агенција за заштиту животне средине је наставила са континуираним спровођењем оперативног мониторинга квалитета ваздуха у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије. Оцена квалитета ваздуха за 2014. годину, извршена је на основу годишњих концентрација загађујућих материја добијених мониторингом квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама.
Извештај о економским инструментима за заштиту животне средине у Републици Србији за 2014. годину
Ефикасан систем економских инструмената обезбеђује подстицање смањења загађења, а увођење адекватних финансијских механизама треба да мотивишу улагања у животну средину. Економски инструменти су категорија инструмената који имају за циљ да утичу на понашање друштва у целини, применом финансијских подстицаја у циљу унапређења управљања животном средином и природним ресурсима. У условима тржишне привреде, заштита животне средине постиже се позитивним превентивним деловањем загађивача посебно у делу смањења односно спречавања загађивања, као и одговорним деловањем друштвене заједнице (локалне и регионалне). Ова публикација издата је 2015. године.
Извештај о статусу површинских вода Србије у 2012. и 2013. години
Статус површинске воде је општи израз о статусу водног тела површинске воде, одређен оним слабијим од еколошког и хемијског статуса. Добар статус површинских вода подразумева добар еколошки и хемијски статус. Директива захтева класификацију површинских вода кроз оцену еколошког статуса или еколошког потенцијала и хемијског статуса површинских вода. Еколошки статус је израз квалитета структуре и функционисања акватичних екосистема који припадају површинским водама. Извештај је урађен на основу анализе површинских вода у 2012. и 2013. години.
Производи који после употребе постају посебни токови отпада у Републици Србији за 2014. годину
Посебни токови отпада представљају кретање отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију. У Агенцији за заштиту животне средине подаци о производима који постају посебни токови отпада, као и о управљању отпадом који настаје након периода коришћења ових производа, се води од 2010. године. Извештај је урађен на основу анализе посебних токова отпада из 2014. године.
Пластичне кесе у Републици Србији за 2014. годину
У Агенцији за заштиту животне средине подаци о пластичним кесама пласираним на тржиште Републике Србије води се од 2010. године. Овим извештајем обухваћене су следеће групе пластичних кеса: пластичне кесе са адитивима и пластичне кесе без адитива. На основу доступних података можемо да закључимо: у Републици Србији успешно се успоставља систем извештавања о кесама, увођењем унапређеног информационог система побољшан је квалитет извештавања, све већи број предузећа испуњава своје законске обавезе. Ова публикација је урађена за 2014. годину.
Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом за 2014. годину
Амбалажни отпад обухвата низ брста отпада који су у Каталогу отпада приказани у поглављу 15 01. У 2014. години, шест оператера су вршила управљање амбалажним отпадом за 1616 правних лица или предузетника која стављају производе у амбалажи на тржиште наше земље. Према свим расположивим подацима, укупна количина амбалаже стављене на тржиште Републике Србије износи 327713,7 тона. Ова публикација пружа податке за 2014. годину.
Резултати епизодног праћења квалитета ваздуха у Пироту за 2014. годину
Епизода праћења концентрација основних загађујућих материја у Пироту реализована је у периоду 6. март " 8. април 2014, на локацији компресорске станице у "Првом мају". Континуирано су мерене вредности концентрација основних загађујућих материја и то: сумпордиоксида, укупних оксида азота, азот диоксида, азотмоноксида, суспендоване честице РМ10 (аеродинамичког пречника мањег од 10 µм) и угљенмоноксида. У истом периоду су праћени и метеоролошки параметри: атмосферски притисак, смер ветра, брзина ветра, температура ваздуха и релативна влажност ваздуха. Резултати континуираних мерења су агрегирани до нивоа дневних вредности.