Активности

Извештај о стању квалитета ваздуха у Смедереву у 2007. години
05.03.2008
Агенција за заштиту животне средине Републике Србије припремила је годишњи извештај о квалитету ваздуха на основу мерења обављених на аутоматским станицама на три локације у Смедереву у току 2007. године.
Извештај можете преузети овде: Извештај - АМСКВ Смедерево 2007
Јавни позив Агенције за заштиту животне средине за набавку опреме
02.11.2007
Агенција за заштиту животне средине огласила је 19.10.2007. године у Службеном гласнику РС, 95/07 Јавни позив за прикупљање писаних понуда у отвореном поступку за прикупљање писаних понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара - две аутоматске мерне станице за праћење квалитета ваздуха; сензора - анализатора за допуну постојећих аутоматских мерних станица.


Т Е Н Д Е Р С К А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А :

У досадашњем поступку Агенцији су пристигла одређена питања на која су дати одговарајући одговори - питања и одговори

Погледајте и допуне документације којима су одређене тачке појашњене или су исправљене штампарске грешке.

Рок за достављање Понуда је 20. новембар 2007. до 12 часова у соби бр. 25, задужена особа је Димитрије Савић. Све понуде које наручиоцу не буду достављене до ивог рока сматраће се неблаговременим и неће се разматрати. Понуде се подносе у одвојеним ковертима по партијама, са ознаком "Понуда за Партију 1" и "Понуда за Партију 2".

Молимо Понуђаче који понуде буду достављали поштом (сугеришемо пост експрес) да Наручиоца о томе обавесте мејлом или факсом.

Отварање понуда је 21. новембра 2007. у 12.30 часова у просторијама Агенције, соба бр. 21

Р Е З У Л Т А Т И    Т Е Н Д Е Р А


На тендеру за две партије су учествовали:
  • COMPACT MM Trade (обе партије),
  • DVOKUT ECRO DOO (само Партија 1),
  • SUPERLAB (обе партије),
  • PANNON - CHEM DOO (обе партије),


На основу прегледане документације извршен је одабир најбољег понуђача:

1. За Партију 1 најбољи понуђач је PANNON - CHEM DOO, (Ранг листа за Партију 1)

2. За Партију 2 најбољи понуђач је PANNON - CHEM DOO, (Ранг листа за Партију 2)


ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД БОДОВАЊА:

  • Партија 1 (две аутоматске мерне станице за праћење квалитета ваздуха)
  • Партија 2 (анализатори за допуну постојећих аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха)


Обавештење појединачним понуђачима:

COMPACT MM Trade: Партија 1 Партија 2
DVOKUT ECRO DOO: Партија 1  
SUPERLAB: Партија 1 Партија 2
PANNON - CHEM DOO: Партија 1 Партија 2


Понуђачи могу у року од 8 дана од дана обавештења о избору најповољнијег понуђача погледати целокупну оригиналну документацију свих понуђача. Погледајте оригинално обавештење о праву на увид које је прослеђено понуђачима.


У законски предвиђеном року у поступку јавне набавке - две аутоматске мерне станице за праћење квалитета ваздуха; сензора анализатора за допуну постојећих аутоматских мерних станица - на одлуку комисије о одабиру најповољнијег понуђача предузеће SUPERLAB је поднело захтев за заштиту права понуђача.

Агенција је благовремено обавестила све учеснике у поступку јавне набавке о том захтеву. Захтев предузећа Superlab је решењем одбијен као неоснован. Саставни део решења о одбијању су и прилози од 1 до 6 :
Управа за јавне набавке - Комисија за заштиту права је ОДБИЛА захтев за заштиту права "Суперлаб" д.о.о. решењем број 4-00-856/2007 које можете погледати овде
Пуштена у рад аутоматска мерна станица за квалитет ваздуха у Бору
06.07.2007
Агенција за заштиту животне средине Републике Србије је у периоду од 22. до 24. јуна 2006. године инсталирала Аутоматску мерну станицу за континуирано праћење параметара квалитета ваздуха. Аутоматска станица је активирана 24. јуна 2007. Примарани циљ рада АМС је континуирано праћење имисионих концентрација SO2.

АМС је постављена на локацији МЗ Брезоник. Локацију, припрему локације за постављање контејнера са опремом и инструментима и електрично напајање обезбедила је СО Бор.
Сатне вредности параметара квалитета ваздуха и метеоролошких елемената, ажурираних на сваких 10 минута, се могу видети на сајту Агенције: Линк

Обзиром да су у Бору раније инсталиране две АМС истог типа, у наредном периоду ће се форсирати активности на обједињеном ажурирању података са све три локације.
Учешће стручњака Агенције на 8. Европском основном аеробиолошком курсу
05.07.2007
Имајући у виду искуство на пољу аеробиологије, стручњаци Агенције су позвани да се прикључе организационом тиму 8. Европског основног аеробиолошког курса (8.БЦА 2007), који ће се одржати у Новом Саду од 12 . до 18. јула 2007 год.
Састанак Радне групе за квалитет ваздуха
08.02.2007
У среду, 31. јануара 2007. године, у Агенцији за заштиту животне средине одржан је састанак радне групе за квалитет ваздуха, у организацији Агенције за заштиту животне средине а у оквиру пројекта Јачање капацитета у заштити животне средине (ECBP 2003 - пројекат финансира Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију). Тема овог састанка била је Активности и прогрес у домену квалитета ваздуха током 2006, Агенда.