Активности

Доступни подаци са новопостављених аутоматских станица
14.05.2008
Подаци са аутоматских станица о квалитету ваздуха у Београду (Зелено брдо) и Беочину постављених у оквиру реализације државног система за мониторинг квалитета ваздуха доступни су на сајту агенције. У току пробног рада станица биће приказиване осредњене десетоминутне вредности појединих параметара. Податке можете погледати овде:
Постављена аутоматска станица на локацији Зелено брдо - Београд
13.05.2008
На локацији Зелено брдо у Београду дана 13.05.2008. постављена је још једна аутоматска станица за мерење параметара квалитета ваздуха субурбаног типа. Координате локације су 44.783 степени географске ширине, 20.533 географске дужине и 243 метара надморске висине. На станици се мере следећи параметри квалитета ваздуха: Сумпор диоксид (SO2), Укупни азотни оксиди (NOx), Азот моноксид (NO), Азот диоксид (NO2), Угљен моноксид (CO), Озон (O3), Бензен-Толуен-Ксилен (BTX), Суспендоване честице (PM10, PM 2.5, PM 1) као и метеоролошки парамтери: Брзина ветра, Правац ветра, Температура, Релативна влазност и Притисак.
Подаци су доступни на Web сајту Агенције www.sepa.gov.rs.
Реализација државног система за мониторинг кавалитета ваздуха
08.05.2008
Дана 08. маја 2008. године Србија је поред већ инсталираних 4 АМС (аутоматске мерене станице за квалитет ваздуха) на локацијама Бор и Смедерево добила још једну у Беочину, а у току је инсталација у Београду на локацији Зелено брдо.
АМС-Беочин је опремљена аутоматским анализаторима који ће у реалном времену на сваких 10 мин. слати анализиране податке у централну базу података у Агенцији за заштиту животне средине. Подаци ће од 13.05.2008 у тест фази бити доступни јавности преко Web адресе Агенције www.sepa.gov.rs.
АМС у Беочину је веома софистицирана технологија за мерење параметара квалитета ваздуха. Подаци о концентрацијама: Угљен моноксиду (CO), азот моноксиду (NO), азот диоксиду (NO2), укупним азотовим оксидима (NOx), сумпор диоксиду (SO2) као продуктима сагоревања. Подаци о концентрацијама хемијски пасивних (прашкастих) супстанци: PM1, PM2.5, PM10 (µm), као продуктима производње цемента, као и подаци о метеоролошким параметрима: Правцу ветра (0-360o), брзини ветра на 10m висине (m/s), температури ваздуха на 2m висине (oC), релативној влажности ваздуха на 2m висине (%), притиску ваздуха на 2m висине (mb) ће у реалном времену стизати у базу података.
У току 2008. и почетком 2009. биће инсталирано још 24 стационарне АМС, једна мобилна лабораторија, једна калибрациона лабораторија, као и додана аналитичка опрема за испитивање квалитета ваздуха. Овакав систем ће моћи у реалном времену вршити осматрање концентрација загађујућих материја у ваздуху на већем делу територије републике Србије. Он ће такође омогућити улаз у веома софистициране нумеричке моделе за транспорт и депозицију загађујућих материја којима ће се анализирати просторна расподела, као и прогноза хемијских трансформација, транспорта и таложења ових супстанци.
Праћење квалитета ваздуха код нас до сада је било базирано на мануелним методама (дневном узорковању, прикупљању,транспорту и лабораторијском испитивању), а добијени резултати нису омогућавали добијање праве слике, поготову нису давали могућност за правовремену интервенцију у постројењима оператера за смањење емисија које прекорачују ГВИ (Граничне вредности емисија).
Нов, модеран аутоматски систем са 30 стационарних, једном мобилном лабораторијом, једном калибрационом лабораторијом и додатном аналитичком опремом чиниће адекватну државну мрежу која ће поседовати сетове анализатора специфицираних по посебним критеријумима (површина, број становника, врсте индустријских постројења, саобраћаја, ...) Тако измерени подаци се аутоматски шаљу у централну базу података у Агенцији за заштиту животне средине Србије.
Овако добијени подаци нису само у интересу Србије, већ ће се размењивати у региону са одговарајућим институцијама и националним центрима суседних земаља, као и са Европском агенцијом за заштиту животне средине у оквиру међународних обавеза и конвенција (Конвенција о прекограничном преносу кроз атмосферу, воду, ...)
Вредност овог пројекта за аутоматски мониторинг ваздуха који би требало да у потпуности буде стављен у функцију почетком 2009. године је 3,5 милиона евра.
Аутоматски мониторинг квалитета ваздуха
26.03.2008
Агенција за заштиту животне средине ће поред већ инсталираних 4 аутоматске станице за квалитет ваздуха (Бор 1 и Смедерево 3) у марту месецу 2008 инсталирати још 2 (Сремска Митровица и Београд) а у току 2008 инсталирати још 24 стационарне аутоматске мерне станице помоћу којих ће моћи у сваком тренутку да буду познате врста загађујуће материје и ниво загађења ваздуха на већем делу територије Србије. Овај систем за контролу и праћење аерозагађења омогућиће анализу стања квалитета ваздуха у реалном времену на територији Републике, као и прецизно одређивање локација са којих загађења долазе.
Укупна годишња штета која настаје услед загађења ваздуха и ефекта стаклене баште у Србији процењује се између 447,2 милиона и 1,4 милијарде евра, што представља између 1,8 до 5,5 одсто бруто друштвеног производа. Главни извори загађења ваздуха су термоелектране, топлане, котларнице, ложишта, рафинерије нафте, индустрија, посебно хемијска, саобраћај, неодговарајуће складиштење сировина, депоније отпада.
Праћење квалитета ваздуха код нас до сада је било базирано на мануелним методама - дневном узорковању, лабораторијском испитивању, а добијени резултати нису омогућавали добијање праве слике, односно нису давали могућност за правовремену интервенцију у постројењима оператера за смањење емисија које узрокују прекорачења ГВИ (Гранична вредност емисије).
Нов, модеран аутоматски систем са 30 аутоматских стационарних станица, једном мобилном и једном калибрационом лабораторијом чини пројектовану мрежу станица које ће поседовати сетове мерача за детектовање хемијски активних и пасивних параметара специфичних у одређеној регији или окружењу. Измерени подаци се аутоматски шаљу у централну базу података која се налази у Агенцији за заштиту животне средине Србије и тако се прате концентрације дефинисаних штетних материја у ваздуху у реалном времену. Овако добијени подаци нису само у интересу Србије, већ ће се размењивати у региону са одговарајућим институцијама и са националним Центрима, као и са Европском агенцијом за животну средину.
Вредност овог пројекта за аутоматски мониторинг ваздуха који би требало да профункционише почетком следеће године је 3,5 милиона евра.
Извештај о стању квалитета ваздуха у Смедереву у 2007. години
05.03.2008
Агенција за заштиту животне средине Републике Србије припремила је годишњи извештај о квалитету ваздуха на основу мерења обављених на аутоматским станицама на три локације у Смедереву у току 2007. године.
Извештај можете преузети овде: Извештај - АМСКВ Смедерево 2007
Јавни позив Агенције за заштиту животне средине за набавку опреме
02.11.2007
Агенција за заштиту животне средине огласила је 19.10.2007. године у Службеном гласнику РС, 95/07 Јавни позив за прикупљање писаних понуда у отвореном поступку за прикупљање писаних понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара - две аутоматске мерне станице за праћење квалитета ваздуха; сензора - анализатора за допуну постојећих аутоматских мерних станица.


Т Е Н Д Е Р С К А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А :

У досадашњем поступку Агенцији су пристигла одређена питања на која су дати одговарајући одговори - питања и одговори

Погледајте и допуне документације којима су одређене тачке појашњене или су исправљене штампарске грешке.

Рок за достављање Понуда је 20. новембар 2007. до 12 часова у соби бр. 25, задужена особа је Димитрије Савић. Све понуде које наручиоцу не буду достављене до ивог рока сматраће се неблаговременим и неће се разматрати. Понуде се подносе у одвојеним ковертима по партијама, са ознаком "Понуда за Партију 1" и "Понуда за Партију 2".

Молимо Понуђаче који понуде буду достављали поштом (сугеришемо пост експрес) да Наручиоца о томе обавесте мејлом или факсом.

Отварање понуда је 21. новембра 2007. у 12.30 часова у просторијама Агенције, соба бр. 21

Р Е З У Л Т А Т И    Т Е Н Д Е Р А


На тендеру за две партије су учествовали:
  • COMPACT MM Trade (обе партије),
  • DVOKUT ECRO DOO (само Партија 1),
  • SUPERLAB (обе партије),
  • PANNON - CHEM DOO (обе партије),


На основу прегледане документације извршен је одабир најбољег понуђача:

1. За Партију 1 најбољи понуђач је PANNON - CHEM DOO, (Ранг листа за Партију 1)

2. За Партију 2 најбољи понуђач је PANNON - CHEM DOO, (Ранг листа за Партију 2)


ДЕТАЉАН ПРЕГЛЕД БОДОВАЊА:

  • Партија 1 (две аутоматске мерне станице за праћење квалитета ваздуха)
  • Партија 2 (анализатори за допуну постојећих аутоматских мерних станица за праћење квалитета ваздуха)


Обавештење појединачним понуђачима:

COMPACT MM Trade: Партија 1 Партија 2
DVOKUT ECRO DOO: Партија 1  
SUPERLAB: Партија 1 Партија 2
PANNON - CHEM DOO: Партија 1 Партија 2


Понуђачи могу у року од 8 дана од дана обавештења о избору најповољнијег понуђача погледати целокупну оригиналну документацију свих понуђача. Погледајте оригинално обавештење о праву на увид које је прослеђено понуђачима.


У законски предвиђеном року у поступку јавне набавке - две аутоматске мерне станице за праћење квалитета ваздуха; сензора анализатора за допуну постојећих аутоматских мерних станица - на одлуку комисије о одабиру најповољнијег понуђача предузеће SUPERLAB је поднело захтев за заштиту права понуђача.

Агенција је благовремено обавестила све учеснике у поступку јавне набавке о том захтеву. Захтев предузећа Superlab је решењем одбијен као неоснован. Саставни део решења о одбијању су и прилози од 1 до 6 :
Управа за јавне набавке - Комисија за заштиту права је ОДБИЛА захтев за заштиту права "Суперлаб" д.о.о. решењем број 4-00-856/2007 које можете погледати овде
Пуштена у рад аутоматска мерна станица за квалитет ваздуха у Бору
06.07.2007
Агенција за заштиту животне средине Републике Србије је у периоду од 22. до 24. јуна 2006. године инсталирала Аутоматску мерну станицу за континуирано праћење параметара квалитета ваздуха. Аутоматска станица је активирана 24. јуна 2007. Примарани циљ рада АМС је континуирано праћење имисионих концентрација SO2.

АМС је постављена на локацији МЗ Брезоник. Локацију, припрему локације за постављање контејнера са опремом и инструментима и електрично напајање обезбедила је СО Бор.
Сатне вредности параметара квалитета ваздуха и метеоролошких елемената, ажурираних на сваких 10 минута, се могу видети на сајту Агенције: Линк

Обзиром да су у Бору раније инсталиране две АМС истог типа, у наредном периоду ће се форсирати активности на обједињеном ажурирању података са све три локације.
Учешће стручњака Агенције на 8. Европском основном аеробиолошком курсу
05.07.2007
Имајући у виду искуство на пољу аеробиологије, стручњаци Агенције су позвани да се прикључе организационом тиму 8. Европског основног аеробиолошког курса (8.БЦА 2007), који ће се одржати у Новом Саду од 12 . до 18. јула 2007 год.
Састанак Радне групе за квалитет ваздуха
08.02.2007
У среду, 31. јануара 2007. године, у Агенцији за заштиту животне средине одржан је састанак радне групе за квалитет ваздуха, у организацији Агенције за заштиту животне средине а у оквиру пројекта Јачање капацитета у заштити животне средине (ECBP 2003 - пројекат финансира Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију). Тема овог састанка била је Активности и прогрес у домену квалитета ваздуха током 2006, Агенда.