АрхиваИзаберите кључну реч:

Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2010. годину
01.11.2011
Влада Републике Србије је на седници одржаној 27.10.2011. године донела закључак (број:353-8021/2011) којим се прихвата Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2010. годину.
Извештај о стању животне средине представља један од основних докумената из области заштите животне средине у Републици Србији и даје основни приказ стања животне средине у држави. Он се израђује на основу доступних података о стању животне средине и даје процену тренутног стања, али и препоруке и мере које треба спровести у наредном периоду у циљу побољшања стања. На овај начин Извештај о стању животне средине постаје важан алат у планирању политике заштите животне средине, као и показатељ потребе уградње принципа и начела заштите животне средине у развојне и стратешке документе других секторских политика, као што је индустрија, пољопривреда, енергетика и друге.
Законски основ за израду овог Извештаја се налази у члану 76. Закона о заштити животне средине (Сл.гласник РС, бр.135/04). Извештај се израђује сваке године и Влада га подноси Народној Скупштини Републике Србије. Задатак Извештаја је да прикаже податке о:
 • Стању и променама у животној средини;
 • Спровођењу Стратегије, Националног програма и акционих планова;
 • Санационим плановима и другим предузетим мерама;
 • Финансирању система заштите животне средине;
 • Приоритетним обавезама и мерама у области система заштите животне средине;
 • Другим подацима значајним за управљање природним вредностима и заштитом животне средине.
Извештај о стању животне средине за 2010. годину је израђен у складу са чл. 77. Закона о заштити животне средине и конципиран је на тематском (ваздух, вода, земљиште, биодиверзитет, отпад) и индикаторском приступу коришћењем П-П-С-У-П модела.
Донешен је ПРАВИЛНИК О НАЦИОНАЛНОЈ ЛИСТИ ИНДИКАТОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ("Службени гласник РС" број 37/2011)
03.08.2011
Индикатори тематских целина у Националној листи индикатора заштите животне средине разврставају се на тематска подручја, и то:

 • Покретачки фактори;
 • Притисци;
 • Стање животне средине;
 • Утицаји промена стања животне средине;
 • Реакције друштва са циљем побољшања стања животне средине.
Изложба "Алергене биљке"
27.07.2011
У Галерији Приородњачког музеја, на Малом Калемегдану 5, у току је нова изложба "Алергене биљке". У реализацији ове изложбе учествовали су и стручњаци Агенције за заштиту животне средине у Београду. Изложба ће бити отворена до краја октобра 2011. године.
Овим поводом објављен је и "Приручник за алергене биљке".
У Приручнику можете сазнати: шта су поленске алергије; зашто полени утичу на неке људе а неке не; који су симптоми поленских алергија; како се заштити; лекови који се користе у терапији алергијских обољења; шта је имунотерапија.
Коначно, овај "Приручник за алергене биљке" може да буде од помоћи и делу стручне и научне јавности који се бави неким сегментом истраживања алергених биљака, а којима сажете информације из ове области могу да буду од значаја.
Управљање амбалажом и амбалажним отпадом у Републици Србији у 2010. години
06.07.2011
Агенција за заштиту животне средине је, на основу достављених извештаја о амбалажи стављеној на тржиште Републике Србије, као и извештаја о управљању амбалажним отпадом, припремила извештај о управљању овом врстом отпада и испуњење Националних циљева за 2010. годину.

Извештај можете преузети овде.
Управљање посебним токовима отпада у Републици Србији у 2010. години
05.07.2011
Агенција за заштиту животне средине је, на основу достављених извештаја о количини производа који постају посебни токови отпада стављеним на тржиште Републике Србије, као и извештаја оператера о управљању овим врстама отпада припремила извештај "УПРАВЉАЊЕ ПОСЕБНИМ ТОКОВИМА ОТПАДА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2010. ГОДИНИ". Извештајем су обухваћени гуме, азбест, уља, акумулатори, као и електрични и електронски уређаји.

Извештај можете преузети овде.
Акредитација Агенције за заштиту животне средине
06.06.2011
Одлуком Акредитационог тела Србије, 30. маја 2011. године Агенција за заштиту животне средине, одељење Национална лабораторија преузела је акредитацију као правни следбеник бившег Сектора за контролу животне средине, Републичког хидрометеоролошког завода. У складу са овом одлуком, Агенцији за заштиту животне средине издат је нови Сертификат о акредитацији са обимом акредитације.
Велико спремање Србије
03.06.2011
У оквиру акције "Очистимо Србију", у суботу 4. јуна 2011. се организује "Велико спремање Србије", велика радна акција чишћења отпада на територији читаве наше земље.

Под слоганом "Прво очистимо своје двориште", Агенција за заштиту животне средине је започела ову акцију 03.06.2011. године у 10.30 часова чишћењем око зграде. Сви запослени у нашој организацији су узели учешће у овој акцији и својим примером показали грађанима важност очувања животне средине и на тај начин допринели да ова акција успе.
Извештавање у складу са E-PRTR директивом
10.05.2011
Србија је одлучила да на добровољној бази учествује у E-PRTR извештавању од 2011 (достављања података од 2009 па надаље) у оквиру приоритетног тока податка Европске агенције за животну средину. За 2009 годину, достављени су подаци о емисијама у ваздух за сумпор диоксид, азотне оксиде и чврсте честице. Прикупљање података ће бити постепено побољшавано у циљу покривања свих врста емисија и преноса загађујућих материја у све медије животне средине у складу са E-PRTR директивом 166/2006/ЕС.
Ова информација је објављена и на сајту E-PRTR Европске Агенције за животну средину на http://prtr.ec.europa.eu
Одржана радионица "DRINKING WATER PROTECTION BY INTEGRATED MANAGEMENT OF CONTAMINATED LAND"
04.04.2011
У периоду од 21-23. марта 2011. године, у Београду у Хотелу "М", Булевар Ослобођења 56а, одржана је радионица под називом "Заштита воде за пиће интегралним управљањем контаминираним земљиштем". Радионицу су организовали Агенција за заштиту животне средине и Институт за заштиту животне средине и истраживање, ИСПРА, Италија (The Institute for Environmental Protection and Research, ISPRA, Italy). Покровитељ радионице је The NATO Science for Peace and Security Programme.
Радионица је окупила академике, стручњаке и владине званичнике из 22 земље који су у току три дана рада разменили искуства и позитивне праксе за смањење утицаја индустријских активности на животну средину, посебно на загађење земљишта и подземних вода. На радионици су размотрени технички и други потребни ресурси у виду информација неопходни за остваривање планова и циљева за заштиту воде за пиће кроз адекватно управљање контаминираним земљиштем. Посебне сесије биле су посвећене представљању могућности за интегралним управљањем земљиштем и подземним водама на контаминираним локалитетима кроз побољшање процеса производње, мониторинг и адекватно планирање коришћења земљишта Такође су представљени актуелни приоритети како за индустријализоване земље, тако и за оне које су у процесу индустријализације. Овакав интегрисани приступ представља позитиван утицај на заштиту земљишта, подземних вода и ресурса воде за пиће.
Директор Агенције Момчило Живковић званично пустио у рад АМС за мониторинг квалитета ваздуха у Кикинди
16.12.2010
Директор Агенције Момчило Живковић је 10. децембра 2010. године званично отворио и пустио у рад аутоматску станицу за контолу квалитета ваздуха у Кикинди. Ово је једна од 28 станица које је донирала Европска Унија, а које су у склопу државног система мониторинга праћења квалитета ваздуха на територији Републике Србије. Податке са станице могуће је пратити на Web site-u Agencije.
Истовремено, директор је са стручним тимом Агенције представио важност праћења мониторинга алергеног полена у атмосфери како би се следеће године и овај град укључио у систем праћења овог природног загађивача.