Активности

Резултати испитивања
квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину
21.10.2014
Агенција за заштиту животне средине је реализовала Програм мониторинга статуса површинских и подземних вода током 2013. године (на основу Уредбе о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2013. годину - "Сл. гласник РС", број 43/2013).
Годишњи извештај Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину садржи систематизоване податке прикупљене током спроведених испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса/потенцијала, као и физичко-хемијских, хемијских и микробиолошких показатеља квалитета вода водотока, акумулација, језера и издани на територији Републике Србије.
Комплетне резултате испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2013. годину можете преузети овде.
Статус језера Палић у 2012. години
14.10.2013
Према Уредби о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2012. годину ("Сл.гласник РС", број 100/2012) извршено је испитивање језера Палић. Еколошки и хемијски статус одређен је на основу биолошких елемената квалитета, пратећих физичко хемијских елемената квалитета, приоритетних и приоритетних хазардних супстанци и осталих загађујућих супстанци које су дефинисане Правилником о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода ("Сл. Гласник РС", број 74/2011).
Резултате испитивања језера Палић можете погледати овде.
Резултати испитивања седимента у рекама и акумулацијама за 2012. годину
27.08.2013
Резултати испитивања седимента у рекама и акумулацијама за 2012. годину, публиковани су као Анекс 1 годишњег извештаја "Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину" (страна 421). Комплетан извештај са Анексом 1 можете преузети овде.
Испитивање квалитета површинских и подземних вода за 2012
26.07.2013
Испитивање квалитета површинских и подземних вода по Програму систематског испитивања квалитета вода који спроводи Агенција за заштиту животне средине на територији Републике Србије врши се на основу чл. 109 Закона о водама (Сл. гласник РС 30/10). Добијене информације о статусу вода дају основе за доношење одлука везаних за управљање водама. Континуално праћење квалитета вода обезбеђује релевантан извор стручних информација као презентацију стања водних ресурса и као подлога заштите вода од загађивања и оптималног коришћења вода.
Доношењем Правилника о утврђивању водних тела површинских и подземних вода (Сл.гласник РС број 96/10), Правилника о референтним условима за типове површинских вода (Сл.гласник РС број 67/11), Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса вода за 2012. годину (Сл.гласник РС број 74/11) и Уредбе о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2012. годину (Сл.гласник РС број 100/12) као и захтева Оквирне директиве о водама (2000/60/ЕУ) Агенција за заштиту животне средине је на територији Републике Србије реализовала Програм мониторинга статуса површинских и подземних вода током 2012. године.
Извештај о резултатима испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину садржи систематизоване податке о физичко - хемијским, хемијским и микробиолошким параметрима квалитета воде на територији Републике Србије и резултате испитивања биолошких елемената за оцену еколошког статуса.
Комплетне резултате испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2012. годину са Анексом 1 - Резултати испитивања квалитета седимента у рекама и акумулацијама можете преузети овде.
Побољшање система за процену дифузног загађења вода у Србији
28.03.2013

Завршен је пројекат Побољшање система за процену дифузног загађења вода у Србији (An improved system for assessment of water pollution from diffuse sources in Serbia) који је реализован на основу билатералног програма сарадње између Агенције за заштиту животне средине и Агенције за заштиту животне средине Шведске. Партнери у пројекту су били Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине/Агенција за заштиту животне средине, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде/Републичка дирекција за воде и ЈП Србијаводе.
У српској стручној литератури постоји мало радова из области дифузног загађења и недостају примери коришћења модела за процену оптерећења. Ово је посебно значајно јер постоји законска обавеза да планови управљања водама за водна подручја садрже и процену загађивања из дифузних извора. Презентацију пројекта Побољшање система за процену дифузног загађења вода у Србији можете преузети овде.
Публикацију можете преузети овде.
Расположивост водних ресурса земаља Западног Балкана
16.01.2013
У организацији EEA/European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine waters одржана је 10 - 11 јануара 2013. године у Скопљу (FYROM) регионална конференција "SoE water quantity reporting“.
Главни циљ одржавања ове конференције је побољшање извештавања о улазним параметрима за потребе прорачуна водног биланса Европе. Наглашен је значај прикупљања релевантних показатеља о захваћеним и расположивим количинама воде за прорачун Индекса експлоатације воде (Water Exploitation Index) за земље Западног Балкана.
Агенција за заштиту животне средине (Татјана Допуђа-Глишић и Милорад Јовичић) презентовала је допринос у извештавању о квантитету вода. Презентацију можете преузети овде.
Резултати испитивања квалитета површинских и подземних вода
за 2011. годину
09.10.2012
Испитивање квалитета површинских и подземних вода по Програму систематског испитивања квалитета вода, који спроводи Агенција за заштиту животне средине на територији Републике Србије, врши се на основу чл.109 Закона о водама Сл.гласник РС 30/10. Добијене информације о статусу вода дају основе за доношење одлука везаних за управљање водама. Континуално праћење квалитета вода обезбеђује релевантан извор стручних информација као презентацију стања водних ресурса и као подлога заштите вода од загађивања и оптималног коришћења вода.
У складу са препорукама Оквирне директиве о водама (Директива 2000/60/ЕУ) започето је прилагођавање постојећег мониторинга препорукама ОДВ, а које се односи на елементе хемијског и еколошког статуса. Имајући у виду да је прилагођавање постојећег мониторинга препорукама ОДВ у току, оцена стања квалитета вода одређена је на основу класе бонитета, а у складу са Уредбом о класификацији вода међурепубличких водотока и Одлуком о максимално допуштеним концентрацијама у међурепубличким водотоцима.
Комплетне Резултате испитивања квалитета површинских и подземних вода за 2011. годину, можете преузети овде.
Утицаји загађујућих материја из урбаних отпадних вода на животну средину и здравље
13.04.2010
На међународној конференцији "Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад" који је одржан у Суботици од 29. марта до 1. априла 2010. године објављен је стручни рад "Утицаји загађујућих материја из урбаних отпадних вода на животну средину и здравље" (аутори: Н. Вељковић, Д. Видојевић, М. Јовичић).

У раду је дат преглед загађујућих материја у урбаним отпадним водама које доспевају у системе за пречишћавање отпадних вода. Загађујуће материје су подељене у две групе: потенцијално токсични елементи (PTEs) - тешки метали, и дуготрајне органске загађујуће супстанце (POPs). Циљ рада је да укаже на значај смањења ризика да токсичне материје доспеју у постројења за пречишћавање отпадних вода и канализациони муљ, што негативно утиче на животну средину и здравље људи.
Објављен научни рад у часопису Вода и санитарна техника
17.02.2009
У часопису Вода и санитарна техника је објављен научни рад под насловом "Трендови концентрација нитрата у водотоцима Србије", у коме су презентовани резултати испитивања трендова концентрација нитрата у водотоцима Србије методом непараметријског Mann-Kendall теста.
Учешће представника Агенције на скупу "Управљање водама Србије, као предуслов за даљи привредни развој"
27.11.2008
На скупу под насловом "Управљање водама Србије, као предуслов за даљи привредни развој", који је одржан 25. новембра 2008. године у Привредној комори Србије, др Небојша Вељковић је презентовао рад под насловом: "Индикатори одрживог управљања водним ресурсима Србије".