Производи који постају посебни токови отпада

Производи који после употребе постају посебни токови отпада утврђени су Уредбом о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде (Сл. гласник РС, број 54/10 и укључују гуме, производе који садржи азбест, батерије и акумулаторе, уља, електричне и електронске производе и представљају основу за праћење кретања, неколико значајних група отпада, као што су отпадне гуме, отпад који садржи азбест, истрошене батерије и акумулатори, отпадна уља, отпад од електричне и електронске опреме.

За више информација кликните овде.


Количине производа које су пласиране на тржиште Републике Србије
на основу досада доспелих извештаја
- (ажурирано: 10.10.2012.)