Обрасци
  • Правилник о начину вођења и изгледу евиденције депонија и сметлишта на подручју јединице локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 18/18)

    Документ Преузимање
    Текст Правилника
    Прилог 1. - ДЕП1 Образац за несанитарне депоније
    Прилог 2. - ДЕП2 Образац за дивље депоније

  • Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Службени гласник РС", број 17/17)

    Документ Преузимање
    Текст Правилника
    Образац Најаве кретања отпада
    Образац Документа о кретању опасног отпада
    Упутство за попуњавање

  • Уредба о листи индустријских постројења и активности у којима се контролише емисија испарљивих органских једињења, о вредностима емисије испарљивих органских једињења при одређеној потрошњи растварача и укупним дозвољеним емисијама, као и шеми за смањење емисија ("Службени гласник РС", број 100/2011)

    Документ Преузимање
    Текст Уредбе
    Образац VOC Уредбе

  • Правилник о техничким мерама и захтевима који се односе на дозвољене емисионе факторе за исправљива органска једињења која потичу из процеса складиштења и транспорта бензина ("Службени гласник РС", број 1/2012, 25/2012, 48/2012 )

    Документ Преузимање
    Текст Правилника
    Образац А Терминали
    Образац Б Бензинске станице

  • Правилник о документу о кретању отпада ("Службени гласник РС", број 114/13)

    Документ Преузимање
    Текст Правилника
    Образац о кретању неопасног отпада
    Упутство за попуњавање Обрасца о кретању отпада

  • Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ("Службени гласник РС", бр. 91/2010, 10/2013 и 98/2016)

  • Документ Преузимање Упутства и емисиони калкулатори
    Текст Правилника о допуни Правилника 98/2016  
    Текст Правилника о измени Правилника 10/2013  
    Текст Правилника
    Прилог 1.  
    Прилог 2.  
    Прилог 3.  
    Прилог 4.  
    Прилог 5.    
      5.1 Бројлери
      5.2 Коке носиље
      5.3 Свиње и крмаче
    Образац 1.  
    Образац 2.  
    Образац 3.  
    Образац 4.  
    Образац 5.  
  • Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", број 95/2010) и
    Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС" број 88/2015)

  • Документ Преузимање Упутство
    Текст Правилника о измени Правилника
    Текст Правилника
    Образац ДЕО1  
    Образац ДЕО2  
    Образац ДЕО3  
    Образац ДЕО4  
    Образац ДЕО5  
    Образац ДЕО6  
    Образац ГИО1  
    Образац ГИО2  
    Образац ГИО3  
    Образац ГИО4  
    Образац ГИО5  
    Образац ГИО6  
    Образац КОМ1  
  • Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Службени гласник РС", бр. 21/2010) и
    Правилник о изменама Правилника о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Службени гласник РС", бр. 10/2013)

  • Документ Преузимање Упутство
    Текст Правилника
    Текст Правилника о измени Правилника
    Образац 1  
    Образац 2  
  • Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаćања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаćања накнаде ("Службени гласник РС", бр. 54/2010, 86/2011, 41/2013 - др. правилник и 3/2014)

  • Документ Преузимање
    Текст Уредбе

Упутства
  • КАТАЛОГ ОТПАДА - Упутство за одређивање индексног броја

    Документ Преузимање
    Упутство за одређивање индексног броја

  • Упутство за одређивање ознака поступака поновног искоришћења (Р) и депоновања отпада (Д)

    Документ Преузимање
    Упутство за одређивање ознака поступака поновног искоришћења (Р) и депоновања отпада (Д)

  • Листе отпада у складу са Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада, "Службени гласник РС, број 56/10"

    Документ Преузимање
    Каталог отпада
    Q листа
    C листа
    Y ознаке
    Листе D и R
    H Листа
    Граничне вредности концентација опасних компоненти у отпаду на основу којих се одређују карактеристике отпада

Препоруке


Страна:
1